ข้อมูลกิจกรรม

การประชุมสมาชิกสหภาพแรงงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ต้องการให้สมาชิกส่วนมากมาประชุมร่วมกันให้มากที่สุด เพื่อให้สมาชิกร่วมรับฟัง / ตกลงร่วมกันในเชิงนโยบาย และให้สมาชิกมารับทราบปัญหา รายละเอียดงานในแต่ละปีว่ามีสิ่งใดบ้าง ต้องการให้สมาชิกเสนอแนะ / ท้วงติง เพื่อปรับปรุง / แก้ไข / ให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ชี้แจงผลงานประจำปีให้กับสมาชิกรับทราบ - รับทราบข้อเสนอแนะจากสมาชิกและนำมาเสนอเชิงนโยบายของการทำงานร่วมกัน - ต้องการชักจูงสมาชิกมาเข้าร่วมให้มากที่สุด และนโยบายการทำงานให้แก่คณะกรรมการสหภาพฯ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1467
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
สมาชิกสหภาพแรงงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
หอประชุม
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประกาศเชิญชวน ติดป้ายที่โรงอาหาร - สื่อทาง Morning Meeting หัวหน้างาน - แจ้งผู้บริหาร และของดโอที (เพื่อจัดทำ spare part) - มีลุ้นรับรางวัล “จับฉลาก” ผู้มาประชุม - เชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมงาน - เก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการทำงานโครงการดี ๆ ที่สหภาพฯ จะจัดโครงการต่อไป เช่น อบรมสัมมนาภายนอก 2 สัปดาห์ / ปี โดยมีข้อแม้ว่าถ้าท่านมาประชุมใหญ่รายชื่อของท่านจะมีชื่อเป็นอันดับแรก ๆ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- เปอร์เซ็นต์การมาประชุมน่าจะสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา - สมาชิกสนุกสนาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ต้องได้รับการร่วมมือจากผู้บริหาร วันที่ประชุมควรงดการทำงาน 1 วัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
101/90 ม.20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10220
โทรศัพท์ :
02-909-1724 ต่อ 33
e-mail :
worawit.w@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณนิภา พงษ์ภมร
ตำแหน่ง :
พนักงานบุคคล
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
nipar.p@atta.co.th
line ID :
-
มือถือ :
086-800-8006