ข้อมูลกิจกรรม

โอลิมปิก (เพิ่มทักษะในการทำงาน)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ต้องการให้พนักงานในองค์กรได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและยังสามารถส่งผลทำให้ภาพรวมขององค์กรดีขึ้นด้วย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ - เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
80
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานระดับปฏิบัติการ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
แผนก Training
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประกาศวันสมัคร, แจกใบสมัคร และแจ้งรายละเอียดแก่พนักงาน เช่น กติกา คณะกรรมการ เงินรางวัล เพื่อกระตุ้นให้พนักงานอยากเข้าร่วมกิจกรรม - ให้พนักงานมาซ้อมก่อนวันแข่งขัน วันละ 30 นาที 2 สัปดาห์ - ในรอบของการแข่งขันแต่ละทีม แต่ละประเภทจะใช้เวลา 10-30 นาทีต่อวัน/สัปดาห์ - ผู้ชนะจะได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัล และได้ไปร่วมแข่งขันในต่างประเทศ เพื่อโชว์ทักษะการทำงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลลัพธ์ด้านลบ: พนักงานให้ความร่วมมือน้อย ต้องให้หัวหน้าแต่ละไลน์ผลิตเป็นตัวช่วยกระตุ้นอีกครั้ง ผลลัพธ์ด้านบวก: พนักงานมีทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้น ทำงานได้รวดเร็วขึ้น องค์กรได้รับความชื่นชม และการยอมรับในประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

เกิดจากตัวพนักงานมีทัศนคติที่มีผลด้านลบ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ระยะเวลาในการจัดนานเกินไป ควรจะจัดลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมให้กระชับขึ้น - เพิ่มแรงจูงใจพนักงานให้กับพนักงานมากขึ้น เช่น ของรางวัลหรือของขวัญปลอบใจควรเพิ่มขึ้น - ชี้แจงผลการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบอย่างชัดเจน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ฟูรูกาวา ออร์โตโมทีฟ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
: 789/72 ม.1 ถ.หนองค้อ-แหลมฉบัง ต.หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
038-296899
e-mail :
parichart_d@fast.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สมฤทัย จำปาน้อย
ตำแหน่ง :
Document
แผนก :
office
ฝ่าย :
op-factory2
e-mail :
somruethai@fast.co.th
line ID :
patypaty99
มือถือ :
099-332-9907