ข้อมูลกิจกรรม

เสริมสุข สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศของการทำงานในองค์กร

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ การดำเนินการภายใต้พันธกิจดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน การกำกับดูแลและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องพึ่งพาบุคลากรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนทุกขั้นตอน ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร องค์กรจะไม่ประสบความสำเร็จเลยหากได้เฉพาะแรงงาน แต่ต้องได้บุคลากรที่มีจิตใจทุ่มเทด้วย อย่างไรก็ตามทรัพยากรบุคคลไม่ใช่เครื่องจักร ลักษณะของคนแต่ละคนก็แตกต่างกัน องค์กรต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำงานตามความสามารถให้ลุล่วงไป สำนักวิชาฯจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และสร้างดุลยภาพในการทำงานของบุคลากร ดังปณิธานของสำนักวิชาฯที่จะเป็นองค์กรที่มีความสุขอย่างมีดุลยภาพ ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล สำนักวิชาฯ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริม สร้างสรรค์ สานความสัมพันธ์ของบุคลากรให้มีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีเพื่อให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมในมิติของการเรียน การสอน การพัฒนานักศึกษา และการพัฒนาองค์กรตามวิสัยทัศน์ของสำนักวิชาฯ เพื่อการก้าวไปสู่องค์กรทางด้านอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับสากลที่มีความสุขอย่างมีดุลยภาพ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้บุคลากรสำนักวิชาฯ ได้พัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมสานสัมพันธ์ของสำนักวิชาฯร่วมกัน - เพื่อให้บุคลากรสำนักวิชาฯ มีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันและเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน - เพื่อให้บุคลากรสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีความรักองค์กรมากยิ่งขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
60
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรในสำนักวิชาฯ และสมาชิกในครอบครัว
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
3
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงแรมหรือรีสอร์ทในจังหวัดเชียงราย
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- กิจกรรม walk really ที่ผู้เข้าร่วมต้องผ่านฐาน มีทั้งหมด 9 Happy ของสำนักวิชาฯ - ประเมินผลความสำเร็จของกิจกรรม โดยใช้ Happinometer - นำผลการประเมินมาวางแผนการดำเนินงานในครั้งต่อไป
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผู้เข้าร่วมมีระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์ Happy แต่ยังต้องปรับปรุงกิจกรรมด้าน Happy Family

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

กิจกรรมแสดงผลให้ผู้เข้าร่วมเห็นทันที โดยการบอกปริมาณพลังงานที่เผาผลาญผ่านกิจกรรมที่ทำ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
ที่อยู่องค์กร :
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 57100
โทรศัพท์ :
053-916908
e-mail :
health-science@mfu.ac.th
website :
www.mfu.ac.th/school/health_sci/home.php
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พรรณนิภา ดอกไม้งาม
ตำแหน่ง :
อาจารย์
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
pannipha.dok@mfu.ac.th
line ID :
มือถือ :
086-6160959