ข้อมูลกิจกรรม

DENSO สานความรู้สู่ปัญญา

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ปัจจุบันทางบริษัทของเรามีพนักงานใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ประกอบกับมีพนักงานอาวุโส (ใกล้เกษียณ) ซึ่งการทำงานยังขาดการถ่ายทอดเรื่องความรู้ของเด็นโซ่และวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีช่องทางในการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งในแต่ละแผนกความรู้จะจำกัดอยู่แต่ในแผนกของตนเอง ทำให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างแผนก ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลต่อการทำงานของพนักงานและลาออกในที่สุด

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ต่าง ๆ ประสบการณ์ และแนวทางในการทำงานจากพนักงานเก่าไปสู่พนักงานใหม่ 2. เพิ่มโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้ามสายงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 3. ลดอัตราการลาออกของพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
500
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกระดับของบริษัท DI + DS (BBO)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
โดยจัดกิจกรรม 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยใช้งบประมาณ 300 บาทต่อครั้ง

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดตั้งทีมงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของแต่ละแผนก เช่น Admin, corporate planning, technical center, sale เป็นต้น จากนั้นจัดตั้งคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกเรื่องในการให้ความรู้ 2. แชร์เรื่องราวที่สำคัญและเป็นประโยชน์ใน Division ของแผนกตนเองต่อพนักงานทั้งหมด เรื่องที่คัดเลือกจะนำไปดำเนินกิจกรรมต่อไป 3. จัดเวทีเสียงตามสายโดยจัดสัปดาห์ละ 1 วัน (เวลา 07.50 - 08.00 น.) - ตัวแทนของเรื่องที่ถูกคัดเลือกจะเป็นทีมแชร์ข้อมูลเวทีละ 1 เรื่อง - หลังจากแชร์ข้อมูลเรื่องราวแล้ว จะมีการเล่นเกมส์ชิงรางวัล โดยให้โทรศัพท์มา หากใครตอบถูกจะให้รางวัล 4. รวบรวมเรื่องราวแต่ละสัปดาห์เป็น E-book และมีการถ่ายรูปแชร์และวันอังคารจะมีการประกาศส่ง e-mail
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการทำงานมากขึ้น รวมถึงองค์กร ไม่ใช่เฉพาะงานของตนเองแต่ครอบคลุมความรู้ทั้งองค์กร 2. ความขัดแย้งในองค์กรลดน้อยลง พนักงานรู้จักกันมากขึ้น 3. อัตราการลาออกลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ได้รับความร่วมมือจากระดับ Top management ในการแชร์เรื่องราวดี ๆ Role model ให้กับพนักงานรุ่นใหม่

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

Denso สานความรู้สู่ปัญญา จะมีการทำ Fadez ต่อไปในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท DENSO International Asia Co., Ltd.
ที่อยู่องค์กร :
888 หมู่ 1 ถนนบางนาตราด กม.5 ตำบลบางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ :
02-315-9500 ต่อ 2115
e-mail :
ploynapas.k@denso.co.th
website :
www.denso.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พลอยนภัส กฤตย์อธิเดโช
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคคล
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
ploynapus.K@denso .co.th
line ID :
mae.kanink
มือถือ :
089-5072364