ข้อมูลกิจกรรม

การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์พนักงานไทย-MOU

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากองค์กรส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยการออกกำลังกายและสร้างเสริมความสัมพันธ์ของแต่ละเชื้อชาติ (ไทย พม่า กัมพูชา ลาว) โดยใช้กีฬาสากลมาเป็นสื่อกลาง คือ กีฬา(ฟุตบอล)

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในบริษัทได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง 2. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน MOU ในบริษัท

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
75
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
2
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สนามฟุตบอลบริษัทอาหารสยาม
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดตั้งประธานและคณะกรรมการ 2. ประชุมปรึกษาแผนงานกิจกรรมปี 2558 และจัดตั้งงบประมาณ 3. รับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขัน 4. จัดการแข่งขัน 5. สรุปการแข่งขันและรับรางวัล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 75 คน (ทั้งหมด 5 ทีม ทีมละ 15 คน) 2. พนักงานได้ออกกำลังกายสุขภาพแข็งแรง 3. พนักงาน MOU มีความสัมพันธ์สนิทสนม รู้จักกันมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. พนักงานมีการทำ OT ทำให้ต้องเลื่อนหรือสลับการแข่งขันในบางรายการ (ทางลบ) 2. สภาพอากาศไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการแข่งขัน (ทางลบ) 3. ถ้วยและเงินรางวัล (ทางบวก) 4. มีแรงกระตุ้นจากการมีสัญชาติเดียวกัน แข่งขันเพื่อความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. จัดกิจกรรมในช่วงที่ Low season ของวัตถุดิบหรือช่วงการหยุดการผลิต เพื่อให้พนักงานเตรียมตัวได้อย่างเต็มที่ 2. เพิ่มแรงจูงใจจากของรางวัลที่น่าสนใจหรือสนับสนุนในส่วนของเสื้อทีม 3. อาจมีการแข่งขันประกวดกองเชียร์ของแต่ละสัญชาติ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อาหารสยาม มหาชน จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
218 ม.8 ตำบลหนองอิรุญ บ้านบึง ชลบุรี 20220
โทรศัพท์ :
038-291390
e-mail :
-
website :
www.siamfood.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ชัยวุฒิ ผาสุก
ตำแหน่ง :
ประธานชมรมฟุตบอล หัวหน้าแผนกส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง
แผนก :
วิศวกรรม
ฝ่าย :
โรงงาน
e-mail :
chaiwut.p@siamfood.co.th
line ID :
มือถือ :