ข้อมูลกิจกรรม

แต้มสีเติมฝัน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากบริษัทฯ ถือว่าโรงเรียนเป็นรากฐานสำคัญของสังคม การสนับสนุนให้โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จึงเป็นอีกนโยบายที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการแต้มสีเติมฝันขึ้น และโรงเรียนสกัด 80 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในเขตปริมณฑล แต่มีสภาพทรุดโทรมไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร บริษัทฯ จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะที่จะเข้าไปอาสาพัฒนา ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนให้มีสภาพที่ดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านจิตสาธารณะของพนักงานในองค์กร - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพน่าอยู่ น่าดู น่าเรียน - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับชุมชน - เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
2
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ - หาข้อมูล เลือกสถานที่ - ติดต่อสถานที่ - ประชาสัมพันธ์ - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น สีทาอาหาร อุปกรณ์สำหรับทาสี - จัดเตรียมกำลังคนสำหรับทาสี - ใช้เวลาทาสีประมาณ 1-2 วัน - สรุปโครงการ และติดตามผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- โรงเรียนมีสภาพดูดีขึ้นและเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียน การสอน - พนักงานมีความสามัคคีกัน รู้จักกันมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มี 2 สาขา เวลาจัดกิจกรรมถึงจะได้มารวมกัน - เป็นที่น่าพอใจทั้งจากบริษัทฯ และโรงเรียน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหาร - งบประมาณ - ความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน - โรงเรียน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- อยากให้มีการจัดกิจกรรมนี้อีก เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมแล้ว ยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และทำให้พนักงานในองค์กรมีจิตสาธารณะมากขึ้น อยากให้มีการจัดไปที่ต่างจังหวัดที่ขาดแคลนมาก ๆ

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
906 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
02-335-5555 ต่อ 3663
e-mail :
oraphun@captaincoating.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
อรพรรณ ยาศรี
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนเงินเดือนและสวัสดิการ
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
oraphun@captaincoating.com
line ID :
linorapunka
มือถือ :
092-345-1858