ข้อมูลกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาสี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร เนื่องจากบุคลากรมีจำนวนมากและเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 2. เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1000
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
จัดกิจกรรมน้อยกว่า 1 สัปดาห์

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. แจ้งบุคลากรทราบตามกำหนดการ วัน เวลา 2. จัดการแข่งขันภายในแต่ละเขต 3. ประกาศผลรางวัลในวันสุดท้าย
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การมีเป้าหมายรวมกัน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้านครหลวง
ที่อยู่องค์กร :
88 ถนน รามคำแหง แขวง สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
0-2725-5211 , 0-2314
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ชัยโรจน์
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :
095-2726767