ข้อมูลกิจกรรม

ส่งต่อความสุขให้น้อง โรงเรียนเพชรบุรี ปัญญานุกูล

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญ เพราะเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งเด็กกำพร้าพิการทางหู ทางตา ทางสมอง เป็นต้น ทางโรงแรมวรบุระจึงได้จัดทำโครงการชื่อว่า “ส่งต่อความสุขให้น้อง โรงเรียนเพชรบุรี ปัญญานุกูล”

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

มอบโอกาสที่ดีในการช่วยเหลือด้วยการมอบสิ่งของหรือเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งเงินจำนวนหนึ่ง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
300
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
นักเรียน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
7
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงแรมวรบุระ หัวหินรีสอร์ทนำไปมอบให้กับโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. นำเสนอโครงการ 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. รวบรวมสิ่งของเพื่อนำไปบริจาค 4. พนักงานตัวแทน 10-12 คน ของโรงแรมวรบุระ หัวหินรีสอร์ท นำไปมอบให้กับโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ได้เห็นรอยยิ้มของเด็ก ๆ และพฤติกรรมแสดงออกถึงความดีใจ 2. พนักงานมีความสุขในฐานะเป็นผู้ให้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารเห็นความสำคัญและอนุมัตินโยบาย 2. พนักงานให้ความร่วมมือดี 3. เด็ก ๆ ได้นำของที่ได้รับบริจาคไปใช้ได้จริง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. สำรวจโรงเรียนอื่น ๆ ด้วยว่ามีความต้องการหรือไม่ 2. สำรวจความต้องการแต่ละที่ว่ามีความต้องการสิ่งของอะไรบ้าง

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
วรบุระหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา
ที่อยู่องค์กร :
83/99 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ :
032-655333
e-mail :
hrm@worabura.com
website :
www.worabura.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปณิฏฐา อนุหนายนน์
ตำแหน่ง :
HR manager
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
hrm@worabura.com
line ID :
มือถือ :
092-5161628