ข้อมูลกิจกรรม

IT thirit head team

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. ขาดความรับผิดชอบในการทำงานแต่ละส่วนงาน 2. ขาดผู้นำในการตัดสินใจในแต่ละสายงาน 3. ขาดผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ต้องการสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้กับหัวหน้าแผนก 2. ต้องการสร้างผู้รับผิดชอบในแต่ละสายงานให้ชัดเจน 3. ต้องการสร้างผู้ประสานงานและแก้ไขปัญหาระหว่างแผนก 4. ต้องการให้ Head Team กลุ่มนี้สร้างและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
11
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
หัวหน้าแผนกทุกแผนก
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เชิญอาจารย์ที่ปรึกษา 2. คัดเลือก Head Team 3. จัดประชุม Head Team เดือนละ 2 ครั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. Head Team สามารถแก้ไขปัญหาหน่วยงานของตนเองและปัญหาที่ไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ 2. สามารถจัดทำ KPI ได้สำเร็จ 3. สามารถจัดทำแผนงานในแต่ละแผนกได้ 4. ทำให้องค์กรมีการทำงานอย่างเป็นระบบ 5. สามารถจัดทำแผนพัฒนาระบบงานที่ดีกว่าแผนเดิม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. การประชุมและหารือการแก้ไขปัญหาร่วมกันของทุกแผนก 2. ความร่วมมือจาก กลุ่ม Head Team 3. วิธีการแก้ไขปัญหาป้องกันการเกิดซ้ำอย่างยั่งยืน 4. นโยบายจากการสนับสนุนของผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. เพื่อระยะการประชุมให้มีความถี่มากขึ้น 2. มีงานประเมินผลของหัวหน้างาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
89/18-19, 98/18-19 ม.5 แขวงพันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
034-872577
e-mail :
hr.itthirit@gmail.com
website :
www.itthirit.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ยุพาวรรณ ผิวเวียง
ตำแหน่ง :
HRM
แผนก :
HRM
ฝ่าย :
ทรัพยากรมนุษย์
e-mail :
iyuphawanphewwi2ng@gmail.com
line ID :
yuphawan
มือถือ :
095-954-4584