ข้อมูลกิจกรรม

สานฝันปันน้ำใจสู่โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ และมีบุตรหลานพนักงานเข้าเรียนเป็นส่วนใหญ่ จากการทำการสานเสวนากับทางโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ พบว่าทางโรงเรียนประสงค์จะปรับปรุง โต๊ะ เก้าอี้ของโรงอาหาร ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน และยังขาดแคลนสนามกระโดดไกล

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อปรังปรุงโต๊ะ เก้าอี้ของโรงอาหารโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ จำนวน 61 ตัว 2. เพื่อสร้างสนามกระโดดไกลให้กับนักเรียน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
นักเรียน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. บริษัทจัดทำการสานเสวนากับทางโรงเรียนและชุมชน 2. แต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย บริษัท ชุมชน และโรงเรียน 3. จัดทำแผนงานและขออนุมัติงบประมาณ 4. สำรวจพื้นที่โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 5. ประชาสัมพันธ์รับจิตอาสาเพื่อร่วมทำกิจกรรม 6. จัดทำอุปกรณ์ในการดำเนินงานปรับปรุง 7. มอบโต๊ะให้กับโรงเรียนและสร้างสนามกระโดดไกล 8. ส่งมอบสนามกระโดดไกล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ได้สนามกระโดดไกล จำนวน 1 สนาม 2. ปรับปรุงโต๊ะรับประทานอาหารจำนวน 61 ตัว 3. จำนวนพนักงาน จำนวนคนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. มีภูมิทัศน์ที่โรงอาหารสวยงามขึ้น มีโต๊ะเก้าอี้ที่มีสีสัน 2. นักเรียนมีสนามกระโดดไกล 1 สนาม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน โรงเรียน เช่น ปลูกผัก เย็บตุ๊กตาของเหลือใช้จากโรงงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
600 ม.11 ถนน สุขาภิบาล ตำบลหนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
038-481371
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวบุญศรี พันธวงศ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บุคคล
แผนก :
บุคคล
ฝ่าย :
บุคคลและธุรการ
e-mail :
line ID :
มือถือ :