ข้อมูลกิจกรรม

happy8menu

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากต้องการให้พนักงานใช้เวลาว่างหลังเลิกงานออกกำลังกาย เล่นโยคะ แอโรบิค

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานได้มีสุขภาพที่ดี ผ่อนคลายจากการทำงาน เพื่อที่ได้จะได้ทำงานด้วยความสุข ร่างกายแข็งแรง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

มีการจัดจ้างครูสอนแอโรบิคและโยคะเข้ามาสอนออกกำลังกาย เพื่อได้เหมาะสมกับพนักงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรง ได้ผ่อนคลาย คลายเครียด

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของพนักงานและต้องการให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน พร้อมทำงานทั้งร่างกายและจิตใจ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรมีการจัดโครงการนี้ต่อไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ทริพเพิล ไอ มาริไทม์ เอเยนซีส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
628 ซ.กลับชม ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ :
02-681-8988
e-mail :
vilawan1966@outlook.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางวิลาวัลย์ ตาตะยานนท์
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
vilawan1966@outlook.com
line ID :
มือถือ :