ข้อมูลกิจกรรม

ตรวจสุขภาพประจำปี

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพแข็งแรงและเป็นการป้องกันโรคภัยได้ทันทีและเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรงจากการทำงานและโรคอื่น ๆ 2. เพื่อเป็นการป้องกันโรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 3. เพื่อให้พนักงานหมั่นดูแลรักษาสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
55
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ดูโปรแกรมตรวจสุขภาพและสรุปรายการตรวจ 2. พิจารณาเปรียบเทียบโรงพยาบาลที่ใช้บริการ 3. ขออนุมัติค่าใช้จ่าย 4. กำหนดวันตรวจสุขภาพ 5. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบ 6. ตรวจสุขภาพตามวันที่กำหนด 7. ติดตามผลการตรวจและแจ้งให้พนักงานทราบ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานมีทั้งปกติและผิดปกติ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. พนักงานมีการดูแลสุขภาพมากขึ้น 2. พนักงานมีผลตรวจสุขภาพประจำปี

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

มีการตรวจหาสารเคมีในร่างกายเพิ่ม เช่น ทูโลอีน เบนซีน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
704/1-5 ถ.พระราม3 แขวงบางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ :
02-294-0071
e-mail :
hrbkk@tpc.co.th
website :
www.tpcorp.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวพิมพ์ลักษณ์ แสงโชติ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บุคคล
แผนก :
บุคคลและธุรการ
ฝ่าย :
บุคคลและธุรการ
e-mail :
hrbkk@tpb .co.th
line ID :
มือถือ :
02-294-0071 ต่อ 186