ข้อมูลกิจกรรม

ประกวดเรียงความ “ความโอบอ้อมอารี หนทางแห่งความสุข เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน”

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากที่ได้มีการมอบทุนการศึกษาในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา จึงมีการเพิ่มมูลค่าจากการให้ทุนการศึกษาเพียงอย่างเดียว มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้น โดยการให้เด็ก ๆ เสนอผลงานเพื่อแข่งขัน และผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหรือของรางวัลก็จะเกิดความภูมิใจไปพร้อมกัน มีความตระหนักถึงความโอบอ้อมอารีและเป็นคนดีในสังคมต่อไป

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นความรู้สึกของเด็ก ๆและเยาวชนในชุมชน ในเรื่องความโอบอ้อมอารี ทำให้เด็ก ๆ มีอุปนิสัยเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ รักผู้อื่น เป็นผู้ให้ ยินดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคมด้วยความจริงใจ และพร้อมเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมในประเทศต่อไป

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
40
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
30
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากโรงงาน จำนวน 30 โรง
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เสนอโครงการแก่ผู้บริหาร 2. ติดต่อโรงเรียน เพื่อเชิญชวนนักเรียนมาร่วมกิจกรรมและส่งผลงาน 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อเชิญชวนพนักงานมอบของรางวัล 4. เชิญคณะกรรมการตัดสิน 5. รวบรวมผลงานของนักเรียน 6. คณะกรรมการตัดสินผลงาน 7. ประกาศผลและมอบทุนการศึกษา 8. จัดทำผลงานเพื่อเผยแพร่ (พิมพ์ในวารสารโรงไฟฟ้า ฉบับที่ 1/2560) 9. จัดส่งวารสารให้กับหน่วยงาน ชุมชนในพื้นที่
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ได้ผลการแข่งขัน ดังนี้ คือ ชนะเลิศ 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 5 รางวัล ส่วนผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลจะได้รับของขวัญจากพี่ ๆ พนักงานที่มีความประสงค์จะมอบของขวัญให้กับเด็ก ๆ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ครูให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักเรียน 2. ผู้บริหารเห็นด้วยกับโครงการและอนุมัติโครงการ 3. ทีมงานที่มีส่วนร่วมและส่งมอบของขวัญ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การประชาสัมพันธ์ระดับชั้นที่จะเสนอผลงานเข้าประกวด (ขยายผล)

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700/370 หมู่ 6 ตำบลหนองไม้แดง เมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ :
038-743469-72
e-mail :
benjamas.s@bgrimmpower.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางเบญจมาศ สิทธิโชคธรรม
ตำแหน่ง :
Public relations Section Manager
แผนก :
Public relations
ฝ่าย :
Public relations
e-mail :
benjamus.s@bgrimmpower.com
line ID :
benj249
มือถือ :
081-9831653