ข้อมูลกิจกรรม

พัฒนาระบบสุขภาพในองค์กร: การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในวงงานรัฐสภา

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารการจัดการองค์กร โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ.2557-2560 ที่เกี่ยวข้องกับความผาสุกของบุคลากร กำหนดว่า พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและเป็นองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนางาน ระบบงาน กระบวนงานให้เอื้อต่อการทำงานอย่างมีความสุข ซึ่งส่งผลให้สำนักงานฯ เป็นองค์กรแห่งความสุข จึงเห็นควรจัดโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างบุคลากรของสำนักงานฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในวงงานรัฐสภาและเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข - เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรและพัฒนาเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมสุขภาพ - เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้และเกิดระบบที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาวะของบุคลากร

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
2263
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สนช. สปท. สื่อมวลชน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
2
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ แบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ - แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร เช่น กิจกรรมอบรมนักสร้างสุของค์กร การสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงานและการจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตบุคลากร การถอดบทเรียนองค์กรสุขภาวะ - แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เช่น การสร้างฐานข้อมูลสุขภาพ 3 กลุ่ม การอบรมให้ความรู้เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพ การพัฒนาเฝ้าระวังสุขภาพบุคลากรฯ - แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 สื่อสารงานด้านสุขภาพ เช่น การสร้างชุดความรู้ การสร้างความตระหนักให้เกิดการสร้างสุขภาพในวงงานรัฐสภา เวทีเปิดโครงการ MOU - แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ค่าบริหารจัดการและการประเมินผล เช่น การประเมินโครงการ ค่าบริหารจัดการสำนักงาน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- บุคลากรสำนักงานฯ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข - บุคลากรสำนักงานฯ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะอันพึงประสงค์ (ลดป่วย ลดเสี่ยง ลดพุง ลดโรค) - บุคลากรสำนักงานฯ เกิดระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ และเกิดระบบที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะในระดับปฐมภูมิ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- จัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพ - วางระบบการดูแลบุคลากรทั้งหมดในสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา - การจัดการความรู้ โดยแบ่งตามกลุ่มอายุ 20-45, 45-60, 60 ปีขึ้นไป - สร้างคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพ - การติดตามผลแบบเป็นระบบโดยกระบวนการวิจัย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สำนักงานบริการทางแพทย์ประจำรัฐสภา/สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ที่อยู่องค์กร :
2 ถ.อู่ทองใน ดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ :
02-3573100, 02-24410
e-mail :
webmaster@parliament.go.th
website :
www.parliament.go.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
มานิช อินทฉิม
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
มือถือ :