ข้อมูลกิจกรรม

อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

กิจกรรมอนุรักษ์ปะการังเป็นกิจกรรมที่เน้นการอนุรักษ์เพื่อรักษาสมดุลให้ท้องทะเล การอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังเป็นมาตรการสำคัญที่จะทำให้ทรัพยากรแนวปะการังของประเทศ สามารถดำรงสภาพความสมบูรณ์อยู่ได้ ซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เนื่องจากเป็นทั้งแหล่งอนุบาลและแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นเขตกำบังคลื่นลม ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้ดี

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ - เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน - เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เขียนโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ - ประชาสัมพันธ์โครงการ - ติดต่อประสานงานกับค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ - รวบรวมรายชื่อพนักงานที่เข้าร่วมทำกิจกรรม และนำรายชื่อทำประกันชีวิต - ประชุมแจ้งรายละเอียดก่อนวันทำกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- การประมวลผลจากพนักงาน 37 คน โปรแกรม 81% การอำนวยความสะดวก/การประสานงาน 81% อาหาร 49% การเดินทาง 95% ภาพรวมของกิจกรรม 86%

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การวางแผน การทำโครงการ - การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์โครงการ - ความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของทีมงาน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ข้อเสนอแนะต่อกิจกรรมครั้งต่อไป แนะนำให้มีการปลูกป่าชายเลน และมีการจัดค่ายอาสาขึ้นเหนือไปโรงเรียนบนดอย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
906 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
02-335-5555 ต่อ 6564
e-mail :
pimonpun@captaincoating.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พิมลพรรณ โสมาศรี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือกและแรงงานสัมพันธ์
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
pimonpun@captaincoating.com
line ID :
Recruicaptain
มือถือ :
089-813-5902