ข้อมูลกิจกรรม

Fat to Fit

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน พบว่าภาวะไขมันในเลือกของพนักงานมีค่าค่อยข้างสูง ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของพนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ จึงจัดกิจกรรมให้พนักงานได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งทางด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่เสี่ยงต่อโรค 2. ลดพนักงานกลุ่มเสี่ยง 3. ปรับเปลี่ยนค่านิยมในการลดความอ้วน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในองค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
3
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
พื้นที่โรงงานแต่ละ plant
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงต่อโรคของแต่ละ plant 2. จัดหารกิจกรรมที่เหมาะสมกับพนักงาน 3. ให้ความรู้ในด้านโภชนาการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพที่ดีขึ้น 2. เปอร์เซ็นต์ไขมันในเลือดของพนักงานกลุ่มเสี่ยงลดลง 3. ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง 4. ผลการตรวจสุขภาพโดยรวมขอพนักงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม 2. ความร่วมมือของพนักงาน 3. เวลาในการจัดกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย 2. การบริหารเวลาในการออกกำลังกาย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
64/15 ม.4 ต.ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140
โทรศัพท์ :
0969424953
e-mail :
tpansawa@lat.co.th
website :
www.lat.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวดวงสมร ปิมปา
ตำแหน่ง :
supervisor
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
dpimpa@lat.co.th
line ID :
345908022525
มือถือ :
089-5435608