ข้อมูลกิจกรรม

มหาวิทยาลัยแห่งความสุข: การสร้างสุขภาวะในองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

องค์กรที่มีสมรรถนะสูงมีความสามารถในการแข่งขันและประสบความสำเร็จมาจากการที่บุคลากรในองค์กรมีความสุข และสนุกกับการทำงาน ความสุขในการทำงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญมากที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการบริหารจัดการชีวิตให้คนในองค์กรมีความสุข มีชีวิตที่สมดุล (Quality Work Life) ทำงานได้ใช้ชีวิตได้ และอยู่ในที่ทำงาน ความสุขของคน ประกอบด้วยการมีสุขภาพดีดูแลตนเอง มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เครียด มองโลกในแง่ดี มีหิริโอตัปปะ คุณธรรม กตัญญู บริหารการเงินตนเองได้ มีการเรียนรู้เป็นมืออาชีพในงานตนเอง รักและดูแลครอบครัวได้ รักและดูแลสังคม/องค์กรได้ หากคนในองค์กรมีความสุขจะช่วยเสริมสร้างความสุขในการทำงาน เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคม และการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว องค์กร สังคม รวมทั้งทำให้คนมีความรัก ความผูกพันกับองค์กร ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน มีการทำงานร่วมกันด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้า พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะเป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จอย่างดียิ่งขององค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ประกอบไปด้วยวิทยาเขตการศึกษา 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง มีจำนวนบุคลากร รวมทั้งสิ้น 1,158 คน มีพันธกิจหลักดังนี้ 1) การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพรองรับความต้องการของพื้นที่ ประเทศ และการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 2) สร้างสรรค์ผลงานการวิจัยและพัฒนาเพื่อการรับใช้ ชี้นำการพัฒนาให้กับสังคม และพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 3) บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 4) ส่งเสริมสนับสนุนการทำนุบำรุงรักษา และพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่มแก่การพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน 5) พัฒนามหาวิยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบระดับสากลที่คำนึงถึงการสร้างความเข้มแข็ง ความเชี่ยวชาญของบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และความสุขแก่บุคลากรในทุกระดับ จากผลการสำรวจความสุขของบุคลากรในปีการศึกษา 2559 จำนวน 550 คน (ร้อยละ 47) ในมิติที่ 9 Happy Work Life พบว่าระดับความสุขของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง (3.24) สูงกว่าค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ (3.00) ประกอบกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2558-2567 ได้กำหนดให้การพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข เป็นส่วนหนึ่งของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได้ โดยได้กำหนดตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด คือ TSU 17 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากรในทุกระดับของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดว่าเป้าหมายไว้ที่ 3.25, 3.51 และ3.75 ในปี 2560, 2561 และ 2562 ตามลำดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยทักษิณยังไม่เคยดำเนินการด้านการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) อย่างเป็นระบบ เพื่อให้คนในองค์กรมีความสุข มีชีวิตที่สมดุล (Quality Work Life) ดังนั้นการพัฒนาองค์กรเพื่อก้าวไปสู่ Happy workplace อย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยมีแนวคิดการจัดสมดุลชีวิตของมนุษย์ด้วย happy 8 ความสุขแปดประการ คือ สุขภาพดี (happy body) น้ำใจงาม (happy heart) ผ่อนคลาย (happy relax) ใฝ่รู้ (happy brain) ทางสงบ/มีคุณธรรม (happy soul) ปลอดหนี้/ใช้เงินเป็น (happy money) ครอบครัวดี (happy family) สังคมดี (happy society) สอดคล้องกับมิติการสร้างสุขภาวะองค์กรขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วง 4 ปี (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562) ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข มหาวิทยาลัยเน้นความสุขเพียง 6 ด้าน ประกอบด้วย สุขภาพดี (happy body) น้ำใจงาม (happy heart) ใฝ่รู้ (happy brain) ปลอดหนี้/ใช้เงินเป็น (happy money) ครอบครัวดี (happy family) สังคมดี (happy society)

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข หรือมหาวิทยาลัยสุขภาวะ โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ที่สามารถเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตแก่บุคลากรและนิสิต สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร อันจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านมหาวิทยาลัยแห่งความสุขในอนาคต - เพื่อสร้างเสริมชีวิตที่สมดุล (Quality Work Life) และสุขภาวะในที่ทำงาน (Healthy Workplace) ให้บุคลากรมีชีวิตที่สมดุลทั้งทักษะในการทำงาน ทักษะในการใช้ชีวิต และมีความสุขในการทำงาน พร้อมสร้างงานที่มีคุณภาพร่วมกัน และก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) - เพื่อพัฒนาและสร้างนักสร้างสุของค์กรของมหาวิทยาลัยทักษิณที่สามารถเป็นแกนนำในการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข - เพื่อสร้างเครือข่ายการบริหารมหาวิทยาลัยแห่งความสุข หรือการสร้างองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1184
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
2
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตสงขลาและพัทลุง
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. มิติความด้านสุขภาพดี (Happy Body) วัตถุประสงค์: - เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจด้าน Happy Body ให้บุคลากร นิสิต - เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร นิสิต ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ - เพื่อจัดระบบดูแลสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพและค้นหาโรคในระยะเริ่มแรกให้บุคลากร ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์: - บุคลากร นิสิตมีความตระหนัก เห็นความสำคัญ มีความเข้าใจด้าน Happy Body สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง - มีระบบเฝ้าระวัง ดูแล และติดตามสุขภาพบุคลากรกลุ่มเสี่ยงและบุคลากรมีสุขภาพที่ดีขึ้นเทียบกับผลการตรวจสุขภาพในรอบปีที่ผ่านมา - บุคลากร นิสิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ: - บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง โครงการ/กิจกรรม: - โครงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ (Happy Body สุขภาพดีกับ TSU) - โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี - โครงการรู้เลือก รู้กิน รู้ภัย ลดพุง ลดโรค - โครงการสุขภาพดีไม่มีขาย (Exercise at Work) - โครงการรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ - โครงการรณรงค์ ละ เลิก งดดื่มสุรา ทำความดีถวายในหลวงช่วงเข้าพรรษาทุกปี 2. มิติความด้านน้ำใจงาม (Happy Heart) วัตถุประสงค์: - เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคม - เพื่อส่งเสริมให้มีนิสิตต้นแบบยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม สามารถเป็นแบบอย่างให้เยาวชนต่อไป ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์: - บุคลากรและนิสิตมีความรัก ความสามัคคี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสังคม นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม - มีนิสิตต้นแบบที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม สามารถเป็นแบบอย่างให้เยาวชน กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ: - บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง โครงการ/กิจกรรม: - โครงการร่วมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ในวโรกาสวันแม่ 12 สิงหาคมทุกปี - โครงการนิสิตต้นแบบ 3. มิติความด้านใฝ่รู้ (Happy Brain) วัตถุประสงค์: - เพื่อพัฒนานักสร้างสุของค์กรมหาวิทยาลัยทักษิณ - เพื่อสร้างความสัมพันธ์/เครือข่ายระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์: - มีนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยทักษิณที่สามารถเป็นแกนนำในการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข - มีเครือข่ายการบริหารมหาวิทยาลัยแห่งความสุขหรือการสร้างองค์กรสุขภาวะ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (good practice) และเป็นต้นแบบในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ: - บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง โครงการ/กิจกรรม: - โครงการการพัฒนานักสร้างสุของค์กร - โครงการ Sharing Day: ถอดบทเรียนมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับมหาวิทยาลัยหน่วยงานภายนอก 4. มิติความด้านปลอดหนี้/ใช้เงินเป็น (Happy Money) วัตถุประสงค์: - เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากร นิสิตเห็นความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน และวินัยในการใช้เงิน ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์: - บุคลากร นิสิตตระหนักและเห็นความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน - บุคลากร นิสิตมีการวางแผนทางทางการเงินและมีวินัยในการใช้เงิน กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ: - บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง โครงการ/กิจกรรม: - โครงการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงิน 5. มิติความด้านครอบครัวดี (Happy Family) วัตถุประสงค์: - เพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว - เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว - เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหาจากยาเสพติด ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์: - สมาชิกครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวเข้าใจบทบาทของตนเองสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว เกิดความรัก ความเข้าใจ และความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูก - เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันจากปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ: - บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง โครงการ/กิจกรรม: - โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น - โครงการรณรงค์ ครอบครัวเยาวชนคนรุ่นใหม่ปลอดภัยยาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 6. มิติความด้านสังคมดี (Happy Society) วัตถุประสงค์: - เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรและนิสิตให้เห็นความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบ/พัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็ง ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์: - บุคลากรและนิสิตเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ/พัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็ง - บุคลากร นิสิต ชุมชนมีจิตสำนึกในการลดอุบัติเหตุ - สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่มอเตอร์ของบุคลากรและนิสิตลดลง กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ: - บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง โครงการ/กิจกรรม: - โครงการ “รณรงค์ขับซ้อนมอเตอร์ไซต์ใส่หมวกกันน็อค” - โครงการมหาวิทยาลัยปันน้ำใจสู่น้อง: ห้องสมุดโรงเรียนรอบรั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความสามัคคี การทำงานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจ - ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญ - มีนโยบายที่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

การได้ทราบค่าดัชนีชี้วัดความสุขของบุคลากรว่าอยู่ระดับใด เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่อไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่อยู่องค์กร :
140 ม.4 ถ.กาญจนวานิช ต.เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000
โทรศัพท์ :
084-6911049
e-mail :
punyada_mam@hotmail.com
website :
www.tsu.ac.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ปุณญาดา สุวรรณมณี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
แผนก :
ฝ่าย :
บริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
e-mail :
punyada_mam@hotmail.com
line ID :
mam0846911049
มือถือ :
084-6911049