ข้อมูลกิจกรรม

ฝึกอบรมนักวิชาการสร้างสุของค์กร (นสอ.)

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ที่ผ่านมาส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐ ประสบปัญหาการลดลงของจำนวนข้าราชการ อีกทั้งงานหลักเป็นงานระดับชาติ ส่งผลกระทบต่อความสุขในการทำงานและคุณภาพชีวิต รวมทั้งสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว จึงนำไปสู่การเสริมศักยภาพองค์กรภาครัฐด้านสร้างสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อสร้างองค์ความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ตัวแทนส่วนราชการมาร่วมอบรม สร้างความตระหนัก นำมาสู่การเป็นผู้นำในการดำเนินโครงการ Happy Workplace ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บุคลากรในองค์กรตนเอง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
50
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ตัวแทนส่วนราชการต่าง ๆ (ภาคีเครือข่าย)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
4
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ส่วนราชการในกรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) และส่วนภูมิภาค
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
เป้าหมาย 50-60 คนในแต่ละรุ่น

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดอบรม สร้างและเผยแพร่ความรู้ 2. สำรวจความต้องการในหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ 3. ดูผลสำรวจและดำเนินกิจกรรมตามความต้องการจากการสำรวจ 4. ติดตามประเมินผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลสำรวจที่สำรวจหลังจากดำเนินโครงการมีเพิ่มขึ้นหรือไม่

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วม ผู้บริหารให้การสนับสนุน (บางหน่วยงาน)

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของภาครัฐในระดับผู้บริหาร

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สถาบันวิจัยสังคมจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่องค์กร :
254 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
086-89709359
e-mail :
n.chitlada55@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวแก้วตา วิศวบำรุงชัย
ตำแหน่ง :
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
kaewwis@gmail.com
line ID :
มือถือ :
084-6759911