ข้อมูลกิจกรรม

Happy Body

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

กิจกรรมเน้นสุขภาพ ปลูกจิตสำนึกในการออกกำลังกาย สร้างความผ่อนคลายให้พนักงานที่ทำงานมาตลอดปี

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงสุขภาพของตนเอง 2. เพื่อสร้างความสามัคคีกันในกลุ่มเครือบริษัท

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
200
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทั้งหมด
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
7
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. กำหนดเป้าหมาย 2. กำหนดแบบกิจกรรม 3. กำหนดงบประมาณ 4. จัดกิจกรรม 5. ประเมินผล 6. สรุปรายละเอียด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและมีสุขภาพแข็งแรง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ผู้บริหารให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากแผนก

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เพิ่มระยะเวลาในการจัดแข่งขัน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
เลขที่ 6 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ :
081-657-7880
e-mail :
2519kajee@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางขจี ทวีธรรมถาวร
ตำแหน่ง :
ส่วนการบุคคล
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
2519kajee@gmail.com
line ID :
มือถือ :
081-657-7880