ข้อมูลกิจกรรม

แยกขยะ แยกขยะ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องมาจากเราเป็นโรงงาน “ผลิตขนมหวาน” ทำให้ขยะมีหลายประเภทและทางพนักงานไม่แบ่งแยกประเภทของขยะ มีการทิ้งรวมกัน ซึ่งขยะบางอย่างมีมูลค่า

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อรวบรวมเงินที่ได้จากการขยะมาสร้างรายได้ให้แก่พนักงาน 2. สร้างวินัยในการทิ้งขยะ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
10
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
หัวหน้าควบคุมงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โดยรอบโรงงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เรียกประชุมแจกแจงถึงรายละเอียดโครงการให้ความรู้ 2. นำเงินที่ได้ในโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความจำเป็น 3. แจกแจงหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีความเข้าใจและร่วมมือกันในการแยกขยะ 2. มีการปลูกผักปลอดสารพิษและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ผู้บริหารเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 2. มีงบประมาณเพียงพอ 3. มีการสื่อสารที่ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 2. ประเมินผลทุกเดือน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท คุณเก๋ขนมหวาน จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
ที่อยู่ 84/4 หมู่ 8 ตำบลหน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ :
094-8284222
e-mail :
chadchakorn.khunkae@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ชัชกรณ์
ตำแหน่ง :
รองกรรมการ
แผนก :
logistic
ฝ่าย :
logistic
e-mail :
chadchaKorn.khunkar@gmail.com
line ID :
NTS2528
มือถือ :
094-8284222