ข้อมูลกิจกรรม

ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจในการมีจิตอาสา

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกิดแรงบันดาลใจในการมีจิตอาสาและสำนึกรับใช้สังคมตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 3. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการลงพื้นที่และพัฒนาร่วมกับชุมชนในการพัฒนาต่อยอดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
307
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ นิสิตและชาวบ้าน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
1
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
มหาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
ในการทำกิจกรรมครั้งที่ 1 มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน และครั้งที่ 2 จำนวน 120 คน นิสิต 27 คน และชาวบ้าน 40 คน

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดทำร่างและรายละเอียดโครงการ 2. พูดคุยหารือและสำรวจสถานที่ เพื่อประสานกิจกรรม 3. นำเสนอผู้บริหารและปรับรายละเอียดโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ใช้ผลการวิเคราะห์จากแบบประเมินความพึงพอใจ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ให้บุคลากรได้เกิดแรงบันดาลใจต่อไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
ส่่วนกิจการเพื่อสังคม มศว ประสานมิตร
ที่อยู่องค์กร :
114 ซอยสุขุมวิท 23 วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
061-495-1831
e-mail :
prapanut2531@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวสุพิชชา บุญชู
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
แผนก :
ส่วนงาน
ฝ่าย :
ส่วนงาน
e-mail :
line ID :
มือถือ :
02-649-5000