ข้อมูลกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ตรวจสุขภาพ ป้องกันโรค เฝ้าระวังภาวะสุขภาพ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคน การมีสุขภาพที่ดี ทำให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพ งานมีคุณภาพ ซึ่งการดำรงชีวิตปัจจุบันต้องเผชิญกับมลพิษต่าง ๆบางครั้งการสะสมอยู่ในร่างกายโดยไม่รู้ตัว ทำให้เกิดโรค การตรวจสุขภาพประจำปีจึงจำเป็นเนื่องจากเป็นการค้นหาภาวะเสี่ยงของโรคหรือความผิดปกติในระยะแรกของบางโรค ซึ่งจะสามารถทำให้ป้องกัน ลดความรุนแรงของโรคได้ จากข้อมูลการตรวจสุขภาพของบุคลาการเครือข่ายบริการด้านสุขภาพศรีมหาโพธิ์ ปี 2559 พบว่าบุคลากามีผลการตรวจผิดปกติร้อยละ 35.82 มีพฤติกรรมเสี่ยง รอบเอวเกิน BMI เกินมาตรฐาน ไขมันสูงตามลำดับ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อให้บุคลากรในเครือข่ายบริการด้านสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ์ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจตามความเสี่ยง 2. เพื่อเฝ้าระวังสภาวะทางสุขภาพของบุคลากร CUP ศรีมหาโพธิ์ 3. เพื่อติดตามสภาวะสุขภาพและป้องกันการเกิดโรค

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
250
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
2
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ประชุมทีม 2. เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร 3. ประชุมทีมวางแผนตารางการตรวจสุขภาพ 4. ตรวจสุขภาพ ตรวจความเสี่ยง 5. ประเมินการดำเนินงานตามแผน 6. ประเมินโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ ตรวจตามความเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 2. บุคลากรทุกคนได้รับการติดตามภาวะสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ รู้สภาวะสุขภาพตนเอง 2. บุคลากรพึงพอใจในกิจกรรม

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
ที่อยู่องค์กร :
114 หมู่ 9 ตำบลศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ ปราจีนบุรี 25140
โทรศัพท์ :
085-0935552
e-mail :
chanpakdee2006@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวกานต์พิชชา จันทร์ภักดี
ตำแหน่ง :
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
แผนก :
ฝ่าย :
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
e-mail :
chanpakdee2006@gmail.com
line ID :
012909413
มือถือ :
085-0935552