ข้อมูลกิจกรรม

ให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวของผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันและเบาหวาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องมาพนักงานในองค์กรส่วนใหญ่เป็นคนมีอายุในช่วง 35-55 ปี และมีผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง พบว่าพนักงานในกลุ่มอายุดังกล่าว มีอาการเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ทางผู้บริหารจึงห่วงใยพนักงานจึงมอบหมายให้จัดโครงการให้ความรู้กับพนักงานในกลุ่มอาการดังกล่าว เพื่อช่วยให้พนักงานมีความรู้ในการดูแลตัวเอง

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ต้องการให้พนักงานมีความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 2. ต้องการให้พนักงานมีความตระหนักต่อโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน และนำความรู้ที่ได้ไปดูแลตัวเองได้ 3. ต้องการให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้ลดลง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
60
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติโรคความดันและเบาหวาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
2
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
หอประชุมของบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. สำรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และกลุ่มที่มีความเสี่ยง 2. นำเสนอโครงการต่อผู้บริหาร งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบของกิจกรรม 3. จัดหาวิทยากรและรูปแบบกิจกรรมในการ Training หัวข้อในการ Training ได้แก่ เกมส์ workshop และสอดแทรกเนื้อหาสาระ 4. สื่อสารเชิญชวนผู้เข้าร่วมอบรมโดยผ่านหัวหน้างาน และสื่อสาร E-mail เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องเบาหวาน ความดัน เพื่อให้พนักงานเริ่มมีความตื่นตัว 5. อบรมให้ความรู้ 6. ประเมินผลของผู้สอนอบรมและถามความคิดเห็นของพนักงาน 7. งดการเสิร์ฟชา กาแฟ ในที่ประชุม ยกเว้นได้รับอนุมัติพิเศษ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
สังเกตจากการพูดคุยกับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องการมีความเข้าใจในการดูแลตัวเองให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคและสามารถพูดคุยเล่าให้ผู้อื่นฟังได้ สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานฟัง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. อาหารที่จำหน่ายในโรงอาหารเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะส่วนใหญ่เป็นของหวาน 2. การยกเลิกการดื่มชา/กาแฟ ที่มีรสหวานในการจัดประชุมย่อย 3. การมีความรู้จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของพนักงานได้ หากพนักงานสนใจและมีความตระหนัก

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. โครงการไม่มีการวัดผลที่เกิดประจักษ์ชัดเจน ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 3. ถอดบทเรียนจากผู้เข้าอบรม ให้เค้าพูดความในใจต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่ตนเองปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน และให้เล่าว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกปฏิบัติพฤติกรรมเชิงบวก 4. นำความคิดจากการถอดบทเรียน มาปรับเสริมความรู้ และปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่สถานประกอบการสามารถควบคุมและพัฒนาได้

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สยามซานิทารีฟิตติงส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
60/57 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120. คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ :
087--344-2926
e-mail :
t.pisara@hotmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวพิสรา ทวีบุญ
ตำแหน่ง :
safety officer
แผนก :
ส่งเสริมพัฒนาอย่างยั่งยืน
ฝ่าย :
e-mail :
t.pisara@hotmail.com
line ID :
maypis
มือถือ :
087--344-2926