ข้อมูลกิจกรรม

พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองระกำ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

อุปกรณ์โต๊ะนักเรียนและสนามเด็กเล่นทรุดโทรม เป็นเหตุให้นักเรียนมีพัฒนาการทางสมองไม่สมวัย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อเสนอนโยบายจัดการเรียนการสอนพัฒนาสมองตามหลักการ BBL (Brain-Based Learning) ซึ่งเป็นหลักการที่ต้องใช้สิ่งกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านสมองได้ดีขึ้น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- โดยการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ฐานการเรียนรู้ และทาสีชุดโต๊ะนักเรียน จำนวน 120 ชุด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
-

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

-

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

-

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สยาม อาซาฮี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
7/539 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทรศัพท์ :
038-650-980-6 ต่อ 102
e-mail :
phurin@siam-asahi.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นายภูริน พฤกษ์ศศิธร
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
phurin@siam-asahi.co.th
line ID :
-
มือถือ :
092-331-6277