ข้อมูลกิจกรรม

Relax กาย Relax ใจ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจาก บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับโคมไฟบางคนอยู่กับงานประกอบ การพ่นสี คลังสินค้า ส่งสินค้า บางครั้งไม่มีเวลาผ่อนคลายหลังเลิกงาน ไม่มีเวลา Relax แค่ทำงาน เลิกงาน ก็เหนื่อยแล้ว จึงทำให้คิดกิจกรรม “Relax กาย Relax ใจ” ขึ้น เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายจากการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความสุข และความแข็งแรง พร้อมพัฒนาและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อต้องการให้พนักงานผ่อนคลายจากการทำงาน เนื่องจากมีความเครียดจากการทำงาน 2. เพื่อให้พนักงาน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 3. รู้จักการทำงานเป็นทีม สร้างทีม สร้างงาน ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น 4. เพื่อสร้างความสามัคคีในการทำงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
70
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
NTS.ฟุตบอล NTS.แบตมินตัน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
เคยมีการดำเนินงานมาช่วงปลายปี 2559 (ประมาณ 3 เดือน)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ทำแบบสอบถามว่ากีฬาอะไรส่วนใหญ่ผู้ชายเล่น /ผู้หญิงเล่น 2. สรุปประเภทกีฬาส่วนใหญ่ที่เล่น คือ แบดมินตัน ฟุตบอล 3. จัดหาสถานที่ทำกิจกรรม 4. ประเมินผลความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น โดยวัดได้จากอัตราการป่วยลดลง 2. พนักงานมีความสัมพันธ์อันดีมากขึ้น โดยวัดจากพนักงานมีการทักทายกันมากขึ้น 3. การเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ โดยพนักงานช่วยเหลือกันในต่างแผนกมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. เป็นกีฬาที่พนักงานเลือกเอง เป็นกีฬาที่ตนเองชอบ 2. ผู้บริหารสนับสนุนโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. ควรมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง 2. มีกิจกรรมกีฬาอย่างอื่นนอกเหนือจากที่มีอยู่

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
89/18-19, 98/18-19 ม.5 แขวงพันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :
034-872577
e-mail :
hr.itthirit@gmail.com
website :
www.itthirit.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวยุพาวรรณ ผิวเวียง
ตำแหน่ง :
HR
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
iyuphawanphewwiang@gmail.com
line ID :
yuphawan
มือถือ :
095-954-4584