ข้อมูลกิจกรรม

กิจกรรมปีใหม่

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

กิจกรรมปีใหม่เริ่มจัดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อตอบแทนพนักงานทุกคนที่ช่วยกันทำงานหนักมาตลอดทั้งปี เพื่อให้พนักงานทุกคนได้พักสมองและผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการทำงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับความสนุกสนานผ่อนคลายและความบันเทิงในการทำกิจกรรม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
76
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
บุคลากรทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2541
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัทธนางกูร
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ผู้บริหารประชุมร่วมกับหัวหน้างานเพื่อกำหนดวันจัดกิจกรรมและคัดเลือกทีมกรรมการจัดงาน 2. ประชุมวางแผน (จะมีกิจกรรมอะไรบ้าง ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ จะจัดกลุ่มแบบไหน และสถานที่จัดกิจกรรม) 3. ประชุมเพื่อสรุปแผน 4. เริ่มต้นทำกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
พนักงานได้มีความผ่อนคลาย สังเกตได้จากสีหน้า การแสดงออกและการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งหรือกำหนดไว้

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

มีการเพิ่มกิจกรรมหรือปรับกิจกรรมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมได้

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ธนางกูร การพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
101/1 หมู่ 9 ถนนสุขาภิบาล 7 ตำบลสำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ :
02-7485488
e-mail :
vilaiwan2008@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณนิษา กิตติกนกพงษ์
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
แผนก :
ฝ่าย :
ธุรการ
e-mail :
nisayaya2@gmail.com
line ID :
มือถือ :
062-4825488