ข้อมูลกิจกรรม

TDA Employee’s Health station promotion program

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- พนักงานบริษัทอยู่ช่วงวัยกลางคนหรือวัยทำงาน (30-38 ปี) - ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานส่วนใหญ่เกิดโรคเกี่ยวกับความอ้วน ไขมันในเส้นเลือด เบาหวาน และความดันสูงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนำมาให้เกิดอัตราการลาหยุดงานและเบี้ยประกันกลุ่มนี้สูงขึ้น - ได้รับการประสาน Fuji TV เพื่อนำเสนอโครงการบริโภคและการจัดการบริโภคของโรงงานญี่ปุ่นในประเทศไทย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะที่เหมาะสมกับวัยให้กับพนักงาน 2. ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ปลอดโรค ลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาโรค 3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดอัตราการลา ขาดงานของพนักงาน 4. เผยแพร่โครงการและวิถีชีวิตของคนไทยไปสู่ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
60
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่มีภาวะเสี่ยง โรงอาหาร Chef
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
6
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงอาหารและห้องฝึกอบรม
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ในกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม - พนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 60 คน (กลุ่มละ 30 คน) - เจ้าหน้าที่โรงอาหาร - พ่อครัว ตารางกิจกรรม 1. Health station ตรวจวัดมวลกาย น้ำหนัก ให้คำปรึกษาจากนักโภชนาการ 2. Food Education Workshop : Menu set Education 3. Master chef program : ชุดทดสอบโคลิฟอร์มและทดสอบอาหาร - สาเหตุการปนเปื้อนอาหาร การล้างผัก มาตรฐาน Clean Food Goodtests. ทำไมต้องควบคุมความสะอาด
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ผลลัพธ์ของกลุ่มแรก: 31 คน (3 เดือน) พบว่า ร้อยละ 75 ที่พนักงานมีน้ำหนักลดลง ร้อยละ 65 ของพนักงานมีปริมาณไขมันในเลือดลดลง และร้อยละ 25 เพิ่มมวลกล้ามเนื้อมากขึ้น 2. พฤติกรรมที่ดีของพนักงาน: ไม่กินของทอด ไม่กินน้ำตาลและของหวาน กินข้าวกล้อง ไม่กินขนมก่อนเข้านอน 3. ตัวชี้วัดความสำเร็จ: ค่า BMI ของพนักงานอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น อัตราการลาหยุดงานของพนักงานลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

1. ความร่วมมือของพนักงานในทุกระดับ 2. การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เป้าหมายสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

1. องค์กรเพิ่มหลักการบริโภคที่ถูกต้องให้พนักงาน โดยมีทีมที่ปรึกษาจากพนักงานที่เข้าร่วมโครงการและ Happy workplace center 2. พยาบาลให้ความรู้และเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน แต่พนักงานของบริษัท 3. Healthy Food for Healthy Life (การดัดแปลงอาหารสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดี)

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700-372 ม.6 ต.หนองไม้แดง ชลบุรี เมือง 20000
โทรศัพท์ :
038-458680-3
e-mail :
admin-th@thaidaizo.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
คุณฉัตรรัตน์ พรหมมาลา
ตำแหน่ง :
Sr. Administration Manager
แผนก :
administration
ฝ่าย :
administration
e-mail :
admin-th@thaidaizo.com
line ID :
มือถือ :
086-105-2251