ข้อมูลกิจกรรม

นักวิชาการสร้างสุของค์กร ด้านการประเมินและพัฒนางาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

มีการดำเนินการด้านการทำงาน ในเรื่องสวัสดิการตั้งแต่เด็กจนเสียชีวิต ด้านการช่วยเหลือสังคม เช่น ด้านภัยพิบัติ ด้านอัคคีภัย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2551
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ตำบลบางหมวก
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. ใช้นโยบายรัฐบาล 2. ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน 3. เอาใจใส่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. มีสุขภาพดีขึ้น 2. มีความมั่นคงทางด้านอาหาร

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

ชุมชนแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ในอนาคต ควรพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านอยู่อย่างเป็นสุขครอบครัวดี และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ดียิ่งขึ้นไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบางหมาก
ที่อยู่องค์กร :
13/4 ม.8 ต.บางหมาก เมือง ชุมพร 86000
โทรศัพท์ :
093-5832302
e-mail :
nongsawtongyou@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวลิวรรณ ศรีสุทยะคุณ
ตำแหน่ง :
เลขาฯ
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
nongsawtongyou@gmail.com
line ID :
มือถือ :
0935832302