ข้อมูลกิจกรรม

Happy Workplace 2560

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

การทำให้พนักงานรักองค์กร และเป็นกำลังสำคัญในการทำให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และจะทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี การที่พนักงานมีความสุข ย่อมส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในหลายๆมิติ หลายๆ ด้าน ที่จะส่งผลให้พนักงานมีความสุข

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1500
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานภายในองค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2548
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ภายในบริษัท
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
งบประมาณ ตามแผนกิจกรรม happy workplace

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดทำแบบประเมินกิจกรรมที่พนักงานสนใจ 2. จัดทำแผนกิจกรรมประจำปี นำเสนอผู้บริหาร 3. จัดทำกิจกรรมตามแผนงานประจำปี 4. สรุปการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือน เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือโครงการ 5. ประเมินผลความพึงพอใจของพนักงาน ที่ร่วมกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่่วางไว้แต่ละโครงการและกิจกรรม 2. พนักงานทราบถึงกิจกรรมแต่ละกิจกรรมทั่วถึง จากการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในบริษัท

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

การสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้างบริษัทโดยการจัดกิจกรรม ให้ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น ปลูกราชพฤกษ์ริมถนน ตลอดทั้งสายจำนวน 2000 ต้น ตลอดทางยาว 14 กม. เป็นต้น

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

เพิ่มการปฏิบัติ หรือการเขียนแผนงาน happy 8 menu

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
62 ม.8 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด แขวงบางโฉลง สมุทรปราการ บางพลี 10540
โทรศัพท์ :
02-346-8222-3 #1207-
e-mail :
tingsomchai1948@gmail.com
website :
www.ilc-cosmetic.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สมชาย พันธ์โสดา
ตำแหน่ง :
จนท. ระดับ 2
แผนก :
พัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนแรงงานสัมพันธ์
ฝ่าย :
ทรัพยากรมนุษย์
e-mail :
tingsomchai1948@gmail.com
line ID :
tingid1948
มือถือ :
0865131210