ข้อมูลกิจกรรม

วันเกิดพนักงาน

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เหตุผลในการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะกับพนักงาน รับฟังความเห็นซึ่งกันและกัน

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ผู้บริหารได้พบปะพนักงาน ได้รับฟังความคิดเห็น ความรู้สึกพนักงาน

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
12
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
กิจกรรมภายในโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
อื่นๆ (เพิ่มเติม)
เป้าหมาย คือ จำนวนพนักงานที่เกิดในแต่ละเดือน

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. เมื่อพนักงานเข้ามาจากแผนกบุคคลจะทราบวันเกิดของพนักงาน รวบรวมรายชื่อของพนักงานที่เกิดในแต่ละเดือน 2. จัดกิจกรรมวันเกิดทุกเดือน 3. องค์กรมีของขวัญวันเกิดให้พนักงานทุกคน 4. พนักงานและผู้บริหารเป่าเค้กและรับประทานอาหารร่วมกัน 5. มีกิจกรรมตอบคำถามจากวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงพยาบาล 6. ผู้บริหารนำนโยบายลงสู่พนักงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 7. พนักงานพูดคุย แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จากการสังเกต พนักงานมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม พนักงานได้รับรู้นโยบายของผู้บริหารโดยตรง พนักงานกล้าที่จะพูดถึงปัญหาในการทำงานมากขึ้น พนักงานเกิดความผูกพันกันองค์กรเหมือนเป็นครอบครัว

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

-การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร -นโยบายองค์กรที่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

อยากให้พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
ที่อยู่องค์กร :
88/8-9 ม.11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ :
02-033-2900 #5074
e-mail :
hr_ch3@chularat.com
website :
www.chularat.com
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
กัญจน์ณิชา ตุ่นคำ
ตำแหน่ง :
หัวหน้าหน่วยฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
แผนก :
ทรัพยากรบุคคล
ฝ่าย :
บริหาร
e-mail :
kannicha0430@gmail.com
line ID :
มือถือ :
0618747779