ข้อมูลกิจกรรม

morning talk

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

กิจกรรม morning talk เรื่องความปลอดภัยในการทำงานยามเช้าก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เช่น เรื่องอุบัติเหตุของ ทกท. การขับขี่อย่างปลอดภัย การขับรถยก การขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย โรคจากการทำงาน และรณรงค์การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เป็นต้น และกิจกรรมหยั่งรู้ระวังภัย KYT เป็นกิจกรรมค้นหาอันตรายภายในงาน นำมาสู่สโลแกนสั้น ๆ และให้พนักงานทุกคนเน้นย้ำอันตรายนั้น ๆ หรือเรียกว่ากิจกรรม "นิ้วชี้ปากย้ำ ระวังภัย KYT" จุดประสงค์ของกิจกรรมเพื่อเป็นการลดความผิดพลาดที่เกิดจากคน และกิจกรรม ลด ละ เลิก บุหรี่และการดื่มสุรา ให้พนักงานได้เห็นถึงโทษและลดละเลิกการสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา นอกจากการลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรม morning talk และกิจกรรมหยั่งรู้ระวังภัย KYT แล้วการลงพื้นที่แต่ละครั้งยังเป็นการพบปะพูดคุยกับพนักงาน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาด้านความปลอดภัยในพื้นที่การทำงานอีกด้วย

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเป็นการเตือนสติพนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 2. เพื่อลดสถิติอุบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติงาน ทกท. 3. เพื่อความสามัคคีของพนักงาน 4. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัย 5. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร 6. เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงโทษของการกินเหล้าและสูบบุหรี่

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
1756
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในโรงพักสินค้า, พนักงานขับเครื่องมือทุ่นแรง, พนักงานในสำนักงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
7
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2560
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ท่าเรือกรุงเทพ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. วางแผนการดำเนินงาน 2. ดำเนินงานตามแผน 3. ประเมินผล/ วัดผล 4. ติดตามผลการดำเนินของโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. พนักงานมีสติในการปฏิบัติงาน 2. พนักงานจิตสำนึกด้านความปลอดภัยมากขึ้น 3. พนักงานสามารถนำกิจกรรมหยั่งรู้ระวังภัย KYT ไปใช้ในที่ทำงาน และนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 4. พนักงานมีความสามัคคีกัน 5. สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ทกท. ลดลง 6. เพื่อพนักงานทราบการเกิดอุบัติเหตุภายในพื้นที่ ทกท. และข่าวสารด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆ

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

พนักงานมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น อุบัติเหตุถึงลดลง

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ควรมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องก่อนการเริ่มงานทุกวัน และมีการแข่งขันจัดกิจกรรมนี้ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อการแข่งขันและการมีส่วนยร่วมของพนักงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ที่อยู่องค์กร :
444 ถ.ท่าเรือ แขวงคลองเตย หนองแขม กทม. 10110
โทรศัพท์ :
02-2693452
e-mail :
pollawat_pok@hotmail.com
website :
www.port.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
พลวัฒน์ เกื้อธรรมมาคุณ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกความปลอดภัย
แผนก :
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสื่งแวดล้อม
ฝ่าย :
e-mail :
line ID :
0813744676
มือถือ :
0813744676