ข้อมูลกิจกรรม

คลีนิคเพื่อสุขภาพ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

จากการตรวจสุขภาพประจำปี พบพนักงานมีน้ำหนักเกินเกณฑ์

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ทำอย่างไรจะให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
176
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานในบริษัท
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงงาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ผลตรวจสุขภาพประจำปี - ตรวจ น้ำหนัก ของพนักงาน - มีการแข่งขันลดน้ำหนักของพนักงาน - มีเครื่องออกกำลังกายเป็นห้องฟิตเนส - มีพยาบาลให้คำแนะนำ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- มีพนักงานใช้ห้องฟิตเนส - มีพนักงานเข้าตรวจสุขภาพทุกอาทิตย์

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารสนับสนุนเครื่องออกกำลังกาย - ทีม HR และ Safety ช่วยกันผลักดันให้เกิดโครงการ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ให้เพิ่มจำนวนเครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกาย

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (ชลบุรี)
ที่อยู่องค์กร :
38/10 ม.5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ :
038-408-807
e-mail :
wiriyaporn.kaewkerd@saint-gobain.com
website :
www.gyproc.co.th
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
โสรยา
ตำแหน่ง :
HR Manager
แผนก :
็HR
ฝ่าย :
โรงงานแหลมฉบัง
e-mail :
line ID :
มือถือ :