ข้อมูลกิจกรรม

คอลเกตยิ้มสวย

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ต้องการให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในบริษัท และนำผลิตภัณฑ์และความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไปเสริมสรา้งความรู้ให้กับเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันที่ถูกวิธี

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
80
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่สนใจทุกท่าน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
2
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
พื้นที่ในถิ่นทุรกันดาน
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

1. จัดเตรียมงบประมาณ 2. จัดตั้งคณะกรรมการจากหลายหน่วยงาน 3. สำรวจพื้นที่เป้าหมาย 4. ประกาศโครงการให้กับพนักงานรับทราบ 5. จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานและแบ่งหน้าที่การทำงาน 6. ออกหน่วย/ พื้นที่ไปให้ความรู้กับนักเรียน 7. ประเมินผลโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานให้คึวามร่วมมือ และเดินทางไปร่วมตามจำนวนที่กำหนด - พนักงานพึงพอใจจากการได้ไปร่วมโครงการ - พนักงานมีความภาคภูมิใจในบริษัทมากขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน - การประสานงานกับโรงเรียนที่ต้องชัดเจน

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ต้องพิจารณากิจกรรมใหม่เพื่อให้สอดคล้องและทันสมัยกับปัจจัยทางเทคโนโลยี และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
700/362 นิคมอมตะนคร ต.ดอนหัวฬ่อ เมือง ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ :
0819401545
e-mail :
wikwanta@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ขวัญตา โตรุ่งเรืองยศ
ตำแหน่ง :
Sr Hr Manager
แผนก :
HR
ฝ่าย :
HR
e-mail :
wikwanta@gmail.com
line ID :
มือถือ :
0819401545