ข้อมูลกิจกรรม

happy health

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

1. อัตราการลาป่วยของพนักงานบ่อยมากขึ้น 2. พนักงานเจ็บป่วยบ่อยมากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ลดอัตราการลาป่วยของพนักงานลง 50% 2. ลดอัตราพนักงานที่เป็นเบาหวาน และไขมันเกินลง 50%

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
20
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานที่เป็นเบาหวานและไขมันเกิน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2557
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- เสนอผู้บริหาร เพื่อทำเป็นนโยบายของบริษัท เพื่อให้หัวหน้าแต่ละแผนกรับทราบและปฏิบัติ - ของบประมาณจัดทำ - ตรวจสุขภาพพนักงานเพื่อให้ทราบผลสุขภาพของพนักงาน - จัดกิจกรรมออกกำลังกาย 3 วัน/สัปดาห์ ใช้เวลา ชม. ก่อนเลิกงาน - ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการ - ติดตามผู้ที่เข้าร่วมโครงการ - ประเมินผลกลางน้ำ จึงทราบว่าพนักงานทานอาหารเหมือนเดิม จึงจัด health food
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- พนักงานมีสุขภาพที่ดีขึ้น 50% หลังจากการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีในปีต่อมา - พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น - พนักงานมีน้ำหนักที่ลดลง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารเห็นถึงความสำคัญ สนับสนุน โครงการต่างๆ - ความพร้อมของพนักงานที่เห็นถึงความสำคัญ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- ต้องหาวิธีออกกำลังกายที่ทันสมัย เพื่อให้มีการต่อยอด

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
42 ซ.หัสดิเสรี ถ.สุทธิสาร แขวงห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพฯ -
โทรศัพท์ :
02-693-4061-4
e-mail :
kbutarnonta@gmail.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ชลธัญรัตน์ ปภาวีโปสยานนท์
ตำแหน่ง :
HR Manager
แผนก :
HR
ฝ่าย :
Hr
e-mail :
kbutarnonta@gmail.com
line ID :
0815809980
มือถือ :
0815809980