ข้อมูลกิจกรรม

วันเด็กร่วมกับชุมชนผูกมิตร พัฒนาก้าวหน้า หมู่ที่ 2

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้รับคำเชิญจากทางบริษัทฯ โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย ให้เข้าร่วมทำกิจกรรม โดยทางโตโยต้าจะเชิญบริษัทฯ โดยรอบร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางบริษัทฯ จึงได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม และร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสต่อ ๆ มา

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อสร้างความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างเครือข่ายกับบริษัทโดยรอบ - เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกับทางชุมชน - เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ให้กับชุมชนรอบข้างได้รู้จัก และมีโอกาสได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนต่อไป - เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม และสร้างความภาคภูมิใจในบริษัทฯ เพราะชุมชนรอบข้างเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพนักงาน ภาพลักษณ์บริษัทฯ ดี พนักงานก็ภูมิใจในองค์กรของตนเอง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
0
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ให้ความร่วมมืออันดีในทุกโอกาสกับบริษัทฯ รอบข้าง - เข้าร่วมประชุมกับบริษัทฯ รอบข้างทุกครั้งที่ได้รับคำเชิญ และให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม - ร่วมประชุมกับทางผู้นำชุมชน เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานร่วมทำกิจกรรม เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม - กิจกรรมวันเด็ก ทางบริษัทฯได้จัดทำขนมจากผลิตภัณฑ์โลโบ้ และนำสิ่งของ จักรยานไปร่วมจับรางวัลกับเด็ก ๆ ในงานวันเด็ก
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทรอบข้าง - ได้รับการต้อนรับจากผู้นำชุมชน และชุมชนรอบข้างเป็นอย่างดี สร้างความคุ้นเคยกัน - พนักงานได้รับความสุขใจ และภูมิใจในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และได้รับความร่วมมือในกิจกรรมอื่น ๆ จากพนักงานมากยิ่งขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ผู้บริหารระดับสูงเห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือกับทั้งทางบริษัทรอบข้าง และชุมชนโดยรอบบริษัทฯ - มีผู้นำกิจกรรม และตัวแทนพนักงานมาเป็นคณะทำงานในการผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ - มีการประชาสัมพันธ์ที่ดี หลากหลายช่องทาง - พนักงานให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมที่เขามีส่วนร่วม ทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- อยากให้มีการจัดตั้งทีมงานที่คอยขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง - อยากให้มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรมเพื่อความต่อเนื่อง - อยากให้มีการทำกิจกรรมในหลาย ๆ ด้าน เพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุขให้กับพนักงาน

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
19 ม.2 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ :
035-514-333
e-mail :
training@globofoods.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางสาวนรรัตน์ มั่นคง
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
training@globofoods.com
line ID :
noredtoi
มือถือ :
087-707-9768