ข้อมูลกิจกรรม

ศรีตรัง ศรีบ้าน ศรีเมือง

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ด้วยกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความเป็น “The Green Rubber Company” หรือ องค์กรแห่งยางสีเขียว เป็นผู้ประกอบธุรกิจยางพาราครบวงจร ที่ทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการที่เป็นมิตรจริงใจ เข้าถึงง่ายให้ความสำคัญแก่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยผ่านโครงการต่าง ๆ ด้วยจิตสำนึกที่มีว่า ในทุกย่างก้าวของการเติบโตของของธุรกิจ เราต้องเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคม เราจึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ส่งเสริมกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับพนักงานโดยจัด ให้มีกิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความรักความ สามัคคีการมีจิตอาสาและทัศนคติที่ดีของพนักงานในบริษัทฯ ในรูปแบบการทำกิจกรรม HAPPY WORKPLACE - สนับสนุนกิจกรรมชุมชนและสังคมที่โรงงาน ของบริษัทฯ ตั้งอยู่โดยครอบคลุมถึงการให้การ สนับสนุนงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น - สนับสนุนแนวคิด “Green Rubber Company” บริษัทฯ มุ่งเน้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงานและชุมชนโดยรอบ

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
ชุมชนรอบโรงงาน
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
พื้นที่โดยรอบโรงงานและจังหวัดที่โรงงานนั้นตั้งอยู่
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่ากำลังเกิด - ดำเนินโครงการ - สรุปปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหา - ประเมินผล
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- ความร่วมมือของพนักงานภายในโรงงานดีขึ้น - ความสัมพันธ์ของชุมชนรอบโรงงานดีขึ้น

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- ความร่วมมือของพนักงานในการทำกิจกรรมต่างๆ และการสนับสนุนจากทางผู้บริหาร

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขา สิเกา
ที่อยู่องค์กร :
139 หมู่ที่ 2 ถ.ตรัง – สิเกา ต.นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง 92000
โทรศัพท์ :
075-570-042 ต่อ 301-
e-mail :
mchaik@sritranggroup.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
สมชัย กาเยาว์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์
แผนก :
ฝ่าย :
e-mail :
mchaik@sritranggroup.com
line ID :
somchow
มือถือ :
082-097-9596