ข้อมูลกิจกรรม

การพัฒนาภาวะผู้นำกับทักษะเพื่อการบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

ในปัจจุบันองค์กรที่ประสบผลสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายนั้น ส่วนหนึ่งเกิดมาจากการทำงานของ หัวหน้างาน ที่รับนโยบายมาจากผู้บริหารระดับสูง การแปรนโยบาย และมอบหมายงาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติงานจนบรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรต้องการนั้น บทบาทของ หัวหน้างานยุคใหม่ ต้องมีวุฒิภาวะของผู้นำ รู้และเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีหลักการ จึงเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารองค์กร เพื่อการดำเนินการควบคุมการทำงาน มอบหมายงาน หรือสั่งงานอย่างมีศิลปะตลอดจนเพื่อสร้างแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและตนเอง เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และทันต่อการปรับตัวของธุรกิจยุคใหม่ นอกจากนี้ หัวหน้างานเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานและบริหารลูกน้องซึ่งเป็นพนักงานส่วนใหญ่ขององค์กร เพราะพนักงานเป็นผู้ลงมือปฏิบัติงาน ดังนั้น หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องมีศิลปะการบังคับบัญชาเพื่อให้สร้างให้ทีมงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและปฏิบัติงานให้มีผลงานตามเป้าหมาย ดังนั้น การพัฒนาให้หัวหน้างาน มีทัศนคติบวกต่อองค์กรและงาน เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ทีมงาน มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เข้าใจเป้าหมาย ความคาดหวังขององค์กร เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกับองค์กร และมีความสามารถในการบริหารจัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและบริหารทีมงาน โดยมีศิลปะการบังคับบัญชาที่ดีใส่ใจในการดูแลทีมงาน จะทำให้ทีมงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มีแรงจูงใจในการทำงาน และมีบรรยากาศการทำงานที่ดี อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จของงานดุจคำกล่าว “คนสำราญ งานสำเร็จ”

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้ทราบและตระหนักถึง “บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของผู้นำ” ของผู้นำที่ได้รับการยอมรับ - มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ความคาดหวังขององค์กรกับหัวหน้างาน - ความรู้และทักษะบริหารจัดการงาน โดยสามารถวางแผนงาน มอบหมายงาน สั่งงาน ติดตามและควบคุมงาน แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และ รายงานผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีความรู้และทักษะบริหารคน โดยมีศิลปะการบังคับบัญชา การดูแลทีมงาน และสร้างแรงจูงใจให้แก่ทีมงาน “ ให้ได้ทั้งใจ – ได้ทั้งงาน”

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
63
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงาน บริษัท สยามมัลติคอน จำกัด และบริษัทฯในเครือ ระดับหัวหน้างาน Level 5 ขึ้นไป
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
1
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

หลักสูตรการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 4 หมวดวิชา เป็นระยะเวลา 1 วัน จำนวน 6 ชั่วโมง ดังนี้ 1. ความสำคัญของตำแหน่ง “หัวหน้างาน” (1 ชั่วโมง) 1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร 1.2 คุณสมบัติของหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จกับความคาดหวังขององค์กร 1.3 พฤติกรรมที่พึงกระทำและไม่พึงกระทำของหัวหน้าที่ดี 2. ความสามารถ (Competency) และเทคนิคสำคัญของหัวหน้างานชั้นเลิศ (1 ชั่วโมง) 2.1 ความสามารถบริหารงานให้สำเร็จ 2.2 ความสามารถบริหารคนให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน 3. เทคนิคบริหารจัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย (2 ชั่วโมง) 3.1 การวางแผนงาน 3.2 การมอบหมายงาน การสั่งงาน 3.3 การติดตามงาน การควบคุมงาน 3.4 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ 3.5 การปรับปรุงและพัฒนางาน 3.6 การรายงานผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เทคนิคบริหารคนให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ (2 ชั่วโมง) 4.1 ศิลปะการบังคับบัญชา 4.2 การสร้างความเชื่อถือศรัทธาไว้วางใจ 4.3 การสร้างสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างขวัญกำลังใจ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
การประเมินโครงการ ประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม (Formative Evaluation) 1. การประเมินการเรียนรู้ (Learning evaluation) โดยใช้การฝึกปฏิบัติ และแสดงบทบาทสมมติ 2. การประเมินปฏิกิริยา (Reaction evaluation) โดยสังเกตความสนใจ ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม การตรงต่อเวลา 3. การประเมินพฤติกรรม (Behavior evaluation) โดยใช้แบบสังเกตประเมินพฤติกรรม ประเมินผลสุดท้ายการฝึกอบรม (Summative Evaluation) 1. การประเมินการเรียนรู้ (Learning evaluation) โดยใช้แบบทดสอบประเมินความรู้หลังจากฝึกอบรมเสร็จแต่ละหมวดวิชา 2. การประเมินพฤติกรรม (Behavior evaluation) โดยใช้แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ ประเมินผลลัพธ์/การติดตามผล (Follow up) ระยะเวลา 6 เดือนหลังจบหลักสูตรฝึกอบรม 1. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล โดยใช้แบบติดตามผลการปฏิบัติงาน 2. ติดตามสอบถามเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเสนอแนะผู้บริหารระดับสูง และพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 3. ด้านทรัพยากรมนุษย์ องค์กรจะได้หัวหน้างานที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสามารถพัฒนาทีมงานได้อย่างน้อย 80 % ของหัวหน้างานที่เข้าร่วมโครงการ โดยการลาออกของพนักงานไม่เกิน 0.01% 4. องค์กรจะได้ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น 50 % ของปีที่แล้ว และลดความเสียหายที่เกิดจากการทำงานไม่เป็นทีม การไม่เข้าใจระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง ได้อย่างน้อย 50 % ของความเสียที่เคยเกิด เนื่องจากมีหัวหน้างานที่ผ่านการฝึกอบรมของโครงการ สามารถนำหลักการที่ได้รับไปสร้างให้เกิดการทำงานให้เป็นทีมในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการขัดแย้งจนทำให้องค์กรมีกำไรเพิ่มขึ้น และสามารถลดรายจ่ายจากการทำงานเสียหายได้

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

-

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

-

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
ที่อยู่องค์กร :
34/1 ม.7 ถ.พึ่งสุขอุทิศ ต.พึงคำพร้อย อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ :
087-368-2982
e-mail :
wassanay@goldensiam.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
วาสนา มาละหาน
ตำแหน่ง :
supervisor
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
wassanay@goldensiam.com
line ID :
-
มือถือ :
087-368-2982