ข้อมูลกิจกรรม

คนดี กฟผ. ทำดี ปี 4

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

พนักงานในองค์กรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ แต่ไม่มีโอกาสหรือช่องทาง หรืองบประมาณที่จะนำไปถ่ายทอดหรือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยใช้ความรู้ ความสามารถพิเศษของตนเอง เช่น เล่นดนตรี สอนภาษา ทำอาหาร งานประดิษฐ์ /ไปสอนหรือถ่ายทอดสู่ชุมชน สังคม

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคนในองค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2556
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
ทั่วประเทศ (ตามพื้นที่ๆ พนักงานสังกัด)
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- จัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์ขออนุมัติแผนงานและงบประมาณ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ/ รับสมัครกลุ่มจิตอาสา - คัดเลือกกลุ่มจิตอาสาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน - ปฐมนิเทศ/ ชี้แจงการดำเนินการงบประมาณ การติดตามรายงานผล - กลุ่มจิตอาสาไปดำเนินการตามแผนงานของตนเอง - ส่งรูปผลการดำเนินการโครงการ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- KPI จำนวนกลุ่มอาสาที่เข้าร่วมโครงการ องค์กรได้พนักงานที่มีจิตอาสา เพื่อสังคมได้ความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงาน ในการเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน (หลักเกณฑ์คือต้องทำเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คนขึ้นไป)

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- การสนับสนุนจากผู้บริหาร - กิจกรรมต้องตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

- นำกลุ่มจิตอาสาเรื่องเดียวกันในแต่ละปีมารวมกัน เพื่อไปทำกิจกรรมในขนาดที่กว้างขึ้น - จัดให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)
ที่อยู่องค์กร :
53 ม.2 เขตบางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ :
02-436-4836
e-mail :
Naree.K@egat.co.th
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นางณิชารีย์ กิตตะคุปต์
ตำแหน่ง :
วิทยากรระดับ 8
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
Naree.K@egat.co.th
line ID :
0817624716
มือถือ :
081-762-4716