ข้อมูลกิจกรรม

เศษผ้าน้อย ช่วยสังคม

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด มหาชน ทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์สำนักงานซึ่งจะมีเศษผ้าเหลือจากการทำ เฟอร์นิเจอร์ แต่เศษผ้าที่เหลือสามารถนำมาทำพรมเช็ดเท้า หรือกระเป๋าได้

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- ช่วยเหลือสังคม - นำเศษผ้ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
กลุ่มพัฒนาอาชีพ/ กลุ่มทัณฑสถาน (ฝึกอาชีพ)
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
1
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
สถานฝึกอาชีพทุกพื้นที่ที่ใกล้เคียงบริษัทฯ
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อสื่อสารวัตถุประสงค์ - ลงสำรวจพื้นที่ ที่มีการใช้วัสดุเศษผ้า - หาพื้นที่เก็บเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้ว - รวบรวม และนำไปมอบให้กับสถานที่ต่างๆ ที่แจ้งความประสงค์ขอรับเศษผ้า
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
-

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

-

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

-

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่องค์กร :
294-300 ถ.อโศก-ดินแดง เขตบางกะปิ แขวงห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ :
02-246-8888
e-mail :
Niratchara.k@rockworth.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นิรัชรา กุ่มพรม
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายบุคคลากรและธุรการ
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
Niratchara.k@rockworth.com
line ID :
-
มือถือ :
081-581-2444