ข้อมูลกิจกรรม

วันเด็ก

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

เนื่องในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ โดยทางบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไป หากเด็กทุกคนประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี” สังคมก็จะเป็นสังคมที่ดี ประเทศชาติก็จะมีความผาสุก และทางบริษัทฯ ยังได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับบริษัทใกล้เคียง และชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะนำมาซึ่งการสร้างสัมพันธ์ที่ดี ความสามัคคี และสังคมที่ดีต่อไป

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

- เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับชุมชน และบริษัทใกล้เคียง - เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สร้างสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีกับชุมชน และบริษัทใกล้เคียง - เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม - เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆ และคนในชุมชนรอบข้าง

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
0
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานทุกคนในองค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
0
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2559
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

- ประชุมร่วมกับบริษัทใกล้เคียง เพื่อวางแผนดำเนินงาน - จัดตั้งคณะทำงานกิจกรรมวันเด็ก และจัดประชุมวางแผน - ประชุมร่วมกับชุมชนรอบข้าง เพื่อกำหนดกิจกรรมตามความต้องการของชุมชน - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งภายใน และภายนอกบริษัท - ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว้
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
สังเกตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งพนักงาน ชุมชน และบริษัทใกล้เคียง

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

-

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

-

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่องค์กร :
19 ม.2 ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ :
035-514-333
e-mail :
training@globofoods.com
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
นรรัตน์ มั่นคง
ตำแหน่ง :
ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม
แผนก :
-
ฝ่าย :
-
e-mail :
training@globofoods.com
line ID :
noredtoi
มือถือ :
087-707-9768