ข้อมูลกิจกรรม

ภาคีร่วมใจ ช่วยแแม่ไทยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

สร้างความสุขด้านใดบ้าง (เรียงตามลำดับความสำคัญ)

Happy Body
Happy Heart
Happy Soul
Happy Relax
Happy Brain
Happy Money
Happy Family
Happy Society
อื่นๆ

ความเป็นมา เหตุผลของการทำโครงการ/ กิจกรรม

- เพื่อแนะนำโครงการให้กับสมาชิกและพนักงานให้เข้าร่วมโครงการ - พัฒนาศุกยภาพพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและเสริมสรา้งคุณภาพชีวิต - เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว

โครงการ/กิจกรรม นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ให้พนักงานมี 1. คุณภาพดี 2. ชีวิตดี 3. สังคมดี

โครงการ/ กิจกรรมนี้จัดสำหรับใคร? ที่ไหน? เมื่อไหร่?

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :
30
คน
ได้แก่ (ใครบ้าง)
พนักงานภายในองค์กร
ระยะเวลาในการดำเนินงาน :
0
วัน
10
เดือน
0
ปี
เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.
2558
พื้นที่ในการดำเนินงาน :
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
อื่นๆ (เพิ่มเติม)

วิธีดำเนินการ /กลยุทธ์ที่ใช้ (ตั้งแต่ก่อนเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ/ กิจกรรม)

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสตรีในวัยทำงาน มีชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงาน ควบคู่ไปกับครอบครัว
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น/ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. เกิดการเรียนรู้ระหว่างสถานประกอบการ 2. เกิดการพัฒนาศักยภาพสมาชิก 3. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

บุคลากรมีความสุขเพิ่มขึ้นไหม? (เมื่อเทียบกับก่อนทำกิจกรรม/โครงการ)

ระดับบุคคล: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับองค์กร: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก
ระดับชุมชน: ความสุขด้านใด
ระบุคะแนน
สังเกตจาก

ปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จ

- พนักงานลาออกน้อย - ลดค่ารักษาพยาบาล - ลดการขาดลามาสาย

ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนี้ในอนาคต

อยากให้มีการจัดทำและดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง และผลักดันเป็นกฎหมายให้เป็นรูปร่างเร็วที่สุด เพื่อความเสมอภาคระหว่างองค์กร

ข้อมูลองค์กร

ชื่อองค์กร :
บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (พระราม3)
ที่อยู่องค์กร :
172 ถ. นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ :
0615722276
e-mail :
-
website :
-
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :
ประยุทธ์ บุญรัตน์
ตำแหน่ง :
asso
แผนก :
personal
ฝ่าย :
operation
e-mail :
line ID :
มือถือ :
0615722276