ทุนมนุษย์ไทย สร้างสุข @ work

บรรณาธิการ
ภูชิสส์ ศรีเจริญ

คณะผู้เขียน และเรียบเรียง
ภูชิสส์ ศรีเจริญ
สมนึก เพชรช่วย
ดร.วิชัย ศิรินคร
พลอากาศตรีหญิง ดร.จิราภรณ์ ศรีศิล
เอกภพ คุณากรไพบูลย์ศิริ
ชาญชัย กิจเจริญ
วุฒิไพศาล ศรีเกษมปัญญา
ชุติกาญจน์ ปาระมี
ธัญญรัตน์ ชนะจน
ภูริชญา ศรีเจริญ
วรวุฒิ ศรีเจริญ
วศิน ศรีเจริญ
นภัส ศรีเจริญ

 

DOWNLOAD:ทุนมนุษย์ไทยสร้างสุข @ work