สร้างสรรค์จากใจ

 ชื่อหนังสือ  สร้างสรรค์จากใจ

ISBN    :     978 – 616 – 7790 – 26 – 8
ที่ปรึกษา     นพ. ชาญวิทย วสันตธนารัตน
ดร.วัชรมงคล เบญจธนะฉัตร
ผูŒเขียน    นพพร ทิแกŒวศรี
สาธิต ตีเมืองซŒาย

จัดพิมพ์โดย ศูนย์องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace Center)   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้Œางเสริมสุขภาพ (สสส.)    อาคารศูนย์เรียนรูŒสุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ และโทรสาร : 0 2617 0155    www.maryl.cochranfirmcriminaldefense.com

คำอธิบายหนังสือ :

หนังสือ “สรŒางสรรคจากใจ” เปšนเรื่องราวการสรŒางองคกรแห‹งความสุขของบริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด โดยนำเสนอแนวคิดหรือทัศนคติเกี่ยวกับความสุข กระบวนการสรŒางองคกรแห‹งความ สุข และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด เปšนบริษัท SMEs ไทย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ดŒวยบริษัทมีหลักการบริหารที่สำคัญคือ หลักธรรมาภิบาลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสุข เมื่อส‹วนผสมทุกอย‹างลงตัว ทำใหŒเกิดบรรยากาศการทำงานแบบงานไดŒผล คนเปšนสุขตามแบบฉบับของบริษัท บาธรูม ดีไซน จำกัด

DOWNLOAD:บาธรูม