ห้องเรียนวัดบันดาลใจ ครั้งที่ ๑ การออกแบบ ฟื้นฟูและจัดการแหล่งน้ำในวัดอย่างยั่งยืน

 

โครงการวัดบันดาลใจ ขอเชิญชวน นักออกแบบวัดบันดาลใจ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนวัดบันดาลใจ ครั้งที่ ๑  “การออกแบบ ฟื้นฟูและจัดการแหล่งน้ำในวัดอย่างยั่งยืน”

– เข้าใจพื้นฐานของน้ำ คุณค่าทางร่างกายและจิตวิญญาน

– วิธีการหาปริมาณความต้องการ/ แหล่งน้ำใช้ที่มี เพื่อให้ออกแบบและบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสม

– หากน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะทำอย่างไร?

 

วิทยากรโดย

รศ.มนตรี ค้ำชู   ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาวิศวกรรมชลประทานและวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สนใจติดต่อ

คุณรับขวัญ โทรศัพท์ ๐๙๕ -๘๗๐-๘๘๖๖

อีเมล: watbundanjai@gmail.com

 

ติดตามความคืบหน้าโครงการได้ที่

www.facebook.com/watbundanjai

งานวัด