แนวทางการพัฒนา/ประโยชน์ขององค์กรแห่งความสุข

แนวทางการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ต้องดำเนินการอย่างมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ซึ่งต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร การออกแบบกระบวนการสร้างสุขต้องเหมาะสมกับบริบทขององค์กร และต้องพัฒนาทั้งด้านคนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ และชุมชนสมานฉันท์ รวมถึงต้องอาศัยความร่วมมือกัน ระหว่างพนักงานและองค์กร ดังนี้

  1. พนักงานต้องพัฒนาตนเองให้มีความสุขในการทำงาน โดยจัดสมดุลชีวิตตามแนวคิดความสุข 8 ประการ (Happy 8) อย่างไรก็ตามความสุขของพนักงานจะนำมาซึ่งความสุขขององค์กร และทำให้องค์กรมีผลผลิต (Productivity) ที่ดีขึ้น ดังนั้น องค์กรควรจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถจัดสมดุลชีวิตของตนเองได้
  2. การพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นองค์รวม โดยสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม (Teamwork) การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกันและมีการพัฒนาร่วมกัน (Creativity) รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานสามารถจัดสมดุลชีวิต ตามแนวคิดความสุข 8 ประการได้

เมื่อองค์กรพัฒนาองค์กรแห่งความสุขไปได้ระยะหนึ่งแล้ว ต้องทำให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุข รวมถึงทบทวน ต่อยอดแผนการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ขององค์กรแห่งความสุข

การพัฒนาองค์แห่งความสุขก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อพนักงาน องค์กร และต่อประเทศไทย ดังนี้

ตาราง ประโยชน์ขององค์กรแห่งความสุข

ประโยชน์ต่อพนักงาน ประโยชน์ต่อองค์กร ประโยชน์ต่อประเทศไทย
– ลดความเครียด การป่วย และอุบัติเหตุในการทำงาน
– ตระหนักและมีความรู้เรื่องสุขภาพ
– มีรูปแบบการดำรงชีวิตที่เหมาะสม
– มีความสุขในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
– มีแรงจูงใจในการทำงาน
– มีผลงานที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพ
– ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
– มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
– เห็นคุณค่าของตัวเอง และตระหนักว่าตนเองเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อองค์กร
– มีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงนำไปเผยแพร่ต่อครอบครัวและชุมชน
– ลดการขาดงาน การมาสาย การลาป่วย ลากิจของพนักงาน
– ลดค่าใช้จ่ายในการสรรหา คัดเลือก พัฒนาพนักงานใหม่ และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
– ผลผลิตสูงขึ้น คุณภาพของสินค้า และบริการดีขึ้น
– มีบรรยากาศการทำงานเป็น
– มีวัฒนธรรมองค์กรแบบพี่น้อง
– ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงานดีขึ้น
– พนักงานรักองค์กรมากขึ้น
– ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร
– มีประชากรวัยแรงงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
– มีชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
– เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและบริการระหว่างประเทศ
– เพิ่มผลผลิตมวลรวมประชาชาติ
– เป็นประเทศแห่งความสุข (Happy Land)