รับสมัครเจ้าหน้าที่ ศูนย์ Happy workplace center

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

ศูนย์องค์กรสุภาวะ (Happy Workplace Center)  สสส.

ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนงานองค์กรแห่งความสุข  (ฝ่ายจัดการสื่อความรู้และประชาสัมพันธ์ฯ)

 จำนวนที่รับ   1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่  26 สิงหาคม- 10 กันยายน  2559  สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-718-1944

DOWNLOAD  ใบสมัคร
DOWNLOAD รายละเอียด  ประกาศรับสมัครงาน HWP 59

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • จัดการ คลังสื่อความรู้ และสื่อประชาสัมพันธ์
 • แนะนำสื่อความรู้ และกระบวนการติดต่อขอรับสื่อ
 • งานเอกสารของศูนย์ happy workplace center
 • จัดบูทนิทรรศการ กิจกรรมของศูนย์ และภาคีเครือข่าย
 • รายงานประจำเดือน และ งวด
 • อัพเดต ติดตาม ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ผ่าน Facebook
 • จดสรุปการประชุม
 • รับผิดชอบจัดการ stock ของศูนย์ฯ
 • ประสานงานกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ
 • สนับสนุนกิจกรรมงานอบรม ของศูนย์ happy workplace center
 • อื่นๆ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา  เกรด 2.50 ขึ้นไป
 • สามารถบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถเขียนหนังสือเพื่อการประสานงานได้
 • สามารถใช้โปรแกรมพิมพ์เอกสารได้ เช่น word Excell เป็นต้น
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ เช่น โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ได
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน พร้อมที่จะพัฒนางานที่รับผิดชอบ
 • ทำงานนอกสถานที่ได้
 • มีความสามารถในการนำเสนองาน (Presentation) (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน 15,000-18,000 บาท(ขึ้นยู่กับประสบการณ์)
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินพิเศษจากการทำงาน
 • สวัสดิการอื่นๆ

ระยะเวลาการทำงาน

 • ทดลองงาน 90 วัน
 • ระยะเวลาทำงานรวม 1 ปี  6 เดือน

 สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนย์ happy workplace center อาคารมูลนิธิกองทุนไทย 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1-2 นิ้ว  1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา และ ใบแสดงผลการเรียน

ส่งเอกสารสมัครงาน มาได้ที่

satit.hwp@gmail.com  หรือ

ศูนย์ Happy Workplace Center   อาคารมูลนิธิกองทุนไทย ชั้น4

2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310

ตั้งแต่วันที่  26 สิงหาคม- 10 กันยายน  2559  สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-718-1944