8 คำถามที่ควรรู้

Happy Workplace คืออะไร

Happy Workplace คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กร อย่างมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัสน์ของ องค์กร เพื่อให้องค์กรมีความ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง จะนำไปสู่การพัฒนาเติบโตอย่าง ต่อเนื่องขององค์กร (การจัดการองค์กรโดยเน้น การจัดการ “คน” เป็นหลัก)

ความสุขของคน คืออะไร? Happy 8 คืออะไร

ความสุขของคนมีองค์ประกอบดังนี้

 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีดูแลตนเองได้ไม่เป็นภาระ แก่ผู้อื่น
 • เป็นผู้ที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น
 • เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและคสามกตัญญู
 • เป็นผู้ที่มีการเรียนรู้เป็นมืออาชีพในงานตนเอง
 • เป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้
 • เป็นผู้ที่รักและดูแลสังคมองค์กรของตนเอง

Happy 8

การจัดสมดุลความสุขของชีวิตให้มีทักษะทั้งใน การทำงาน และการใช้ชีวิตที่ดี และเหมาะสมกับ ตนเอง รวมทั้งสามารถดูแลครอบครัว สังคมได้

 • ความสุขของตนเอง Happy Body, Happy Heart, Happy Relax, Happy Brain, Happy Soul, Happy Money
 • ความสุขของครอบครัว Happy Family
 • ความสุของค์กร/สังคม Happy Society

อะไรคือ ตัวชี้วัดของ Happy Workplace

Team Work

องค์กรที่ทำงานด้วยระบบทีมและ มีผลรับที่ชัดเจน

Happy 8

การทำงานด้วยความสุขของทีม

Creativity

ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ในองค์กร เพื่อให้องค์กรพัฒนาเติบโตอย่าง ต่อเนื่อง

Team Work

 • คนทำงานมีความสุุข Happy People
 • ที่ทำงานน่าอยู่ Happy Home
 • ชุมชนสมานฉันท์ Happy Teamwork

Team Work = องค์กร

ใครมีบทบาทกับ Happy Workplace อย่างไร ?

 • ผู้บริหาร : รับรู้ เข้าใจ สนับสนุน
 • หัวหน้าขึ้นไป : รับรู้ เข้าใจ ปฏิบัติได้
 • พนักงาน : รับรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วม

ทำไมต้องเป็น วัฒนธรรมองค์กร?

 • Teamork + Happy 8 + Creativity
 •  ทำไปซ้ำๆ / มีรูปแบบชัดเจน
 •  พัฒนาอย่างต่อเนื่องนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กร

จะเริ่ม Happy Workplace

 • เริ่มจากใช้ความสำคัญ “คน”
 • มีนโยบายเรื่องการพัฒนาคน
 • มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร
 • กิจกรรมทีทำให้สอดคล้องกับรูปแบบของคนที่ต้องการพัฒนา
 • จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสุขทั้ง 8

Happy Workplacec & Change

เมื่อความเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่ ทุกองค์กรต้องประสบ องค์กรที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ได้นั้น ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อม ของ “คน” องค์กร ดังนั้นองค์กรแห่งความสุข คือ การ สร้าง “คน” ให้พร้อมต่อ การเปลี่ยนแปลง (Change)