The Blogs

โปสเตอร์

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ โปสเตอร์
รายละเอียด

เพื่อให้
ผู้ค้าอาหารใส่บาตรได้เป็นอีกแรงสำคัญช่วยกันจัดสรร
อาหารอันเหมาะสมและช่วยทำให้สงฆ์ไทย ห่างไกลโรค
อีกทั้งฆราวาสและแม่ครัวตามวัดต่างๆ ก็สามารถ
ใช้ประโยชน์ในข้อแนะนำต่างๆ นี้ได้เช่นกัน

ผู้แต่ง รศ.ดร.ภญ จงจิตร อังคทะวานิช
บรรณาธิการ - -
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-02-21 10:23:25
ประเภท
  • อื่นๆ
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด