The Blogs

โปสเตอร์

ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อหนังสือ โปสเตอร์
รายละเอียด

เพื่อให้เห็นความสำคัญของการตักบาตรที่ใส่ใจต่อสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ทั้ง 6 ประการ

ผู้แต่ง รศ.ดร.ภญ จงจิตร อังคทะวานิช
บรรณาธิการ - -
ปี 0000
พิมพ์ครั้งที่ 1
วันที่เพิ่ม 2014-02-21 10:29:10
ประเภท
  • อื่นๆ
  • ดาวโหลด

    รายละเอียด